Logo Gmina Łambinowice

Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2016/17

OGŁOSZENIE

O zasadach, terminach, dokumentach i kryteriach
obowiązujących w rekrutacji do publicznych przedszkoli
na terenie Gminy Łambinowice na rok szkolny 2016/17

 

 1. Podstawy prawne rekrutacji do przedszkoli

Przyjmowanie dzieci do publicznych przedszkoli odbywać się będzie zgodnie z:

 1. art. 20a, 20b i 20c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm. z 2016 r. poz. 35 i poz. 64),
 2. Uchwałą nr IV/23/15 Rady Gminy Łambinowice z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia kryteriów II etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, których organem prowadzącym jest Gmina Łambinowice oraz ich wartości punktowej,
 3. Zarządzeniem Nr 0050/ 31 /2015 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, którego organem prowadzącym jest Gmina Łambinowice,
 4. Zarządzeniem Nr 0050/ 7 /2016 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 27 stycznia 2016 r.
  w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/17 do przedszkoli i szkół podstawowych, których organem prowadzącym jest  Gmina Łambinowice

II. Harmonogram czynności

 1. Od 23.02.2016 r. do 29.02.2016 r. rodzice (opiekunowie prawni) dziecka, które
  w roku szkolnym 2015/16 uczęszczało już do przedszkola składają deklarację
  o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego dziecka w danym przedszkolu
  , jeśli chcą aby dziecko w roku szkolnym 2016/17 nadal uczęszczało do tego przedszkola.

Rekrutacja nowych dzieci na rok szkolny 2016/17 będzie przeprowadzana, jeśli w danym przedszkolu będą jeszcze wolne miejsca.

 1. Od 1.03.2016 r. do 24.03.2016 r. rodzice (opiekunowie prawni) dziecka, które jeszcze nie było objęte wychowaniem przedszkolnym lub realizowało wychowanie w innym przedszkolu składają wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola. Wzór wniosku dostępny  na stronie internetowej gminy i w każdym przedszkolu na terenie Gminy Łambinowice. Do wniosku należy dołączyć wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie wskazanych kryteriów.
 2. W okresie od 25.03.2016 r. do 15.04.2016 r. komisja rekrutacyjna, powołana przez dyrektora przedszkola, będzie weryfikować złożone wnioski. Komisja może wzywać rodziców do uzupełnienia dokumentów lub przedstawienia kolejnych dokumentów
  w celu potwierdzenia spełniania przez kandydata wskazanych we wniosku kryteriów.
 3. Dnia 22 kwietnia 2016 r. do godz. 1200 zostanie podana do publicznej wiadomości lista kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do danego przedszkola.
 4. Od chwili wywieszenia listy do 8 czerwca 2016 r. rodzice (prawni opiekunowie) składają potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do danego przedszkola w formie pisemnego oświadczenia.
 5. Dnia 10 czerwca 2016 r. do godz. 1200 zostanie podana do publicznej wiadomości lista kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do danego przedszkola.

Jeśli w wyniku rekrutacji pozostaną w danym przedszkolu jeszcze wolne miejsca, przeprowadzona zostanie rekrutacja uzupełniająca do tego przedszkola

 1. Od 1.08.2016 r. do 5.08.2016 r. rodzice (opiekunowie prawni) dziecka, składają wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola. Wzór wniosku dostępny  na stronie internetowej gminy i w każdym przedszkolu na terenie Gminy Łambinowice.

Do wniosku należy dołączyć wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie wskazanych kryteriów.

 1. W okresie od 8.08.2016 r. do 23.08.2016 r. komisja rekrutacyjna dokonuje weryfikacji złożonych wniosków. Komisja może wzywać rodziców do uzupełnienia dokumentów lub przedstawienia kolejnych dokumentów w celu potwierdzenia spełniania przez kandydata wskazanych we wniosku kryteriów.
 2. Dnia 24 sierpnia 2016 r. do godz. 1200 zostanie podana do publicznej wiadomości lista kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do danego przedszkola w postępowaniu uzupełniającym.
 3. Od chwili wywieszenia listy do 29 sierpnia 2016 r. rodzice (prawni opiekunowie)  dziecka przyjętego w postępowaniu uzupełniającym składają potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do danego przedszkola w formie pisemnego oświadczenia.
 4. Dnia 30 sierpnia 2016 r. do godz. 1200 zostanie podana do publicznej wiadomości lista kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do danego przedszkola na rok szkolny 2016/17.

 

 1. Zasady ogólne i obowiązujące kryteria

Do przedszkola mogą być przyjęte dzieci w wieku od 3 do 6 lat, w wyjątkowych sytuacjach również te, które ukończyły 2,5 roku życia.

Do przedszkoli w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Łambinowice. Do przedszkoli przyjęte będą wszystkie dzieci objęte w roku szkolnym 2016/17 obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym zamieszkałe na terenie gminy (w przypadku braku wolnych miejsc w danym przedszkolu, wskazane będzie inne przedszkole na terenie gminy, w którym dziecko będzie mogło realizować obowiązkowe wychowanie przedszkolne).

Zależnie od ilości wolnych miejsc w przedszkolu do przedszkola przyjęte będą wszystkie dzieci zamieszkałe na terenie gminy lub jeśli liczba wniosków o przyjęcie dziecka z terenu gminy będzie większa od ilości miejsc przeprowadzona zostanie procedura rekrutacyjna. Rekrutacja może odbywać się dwu etapowo; z uwzględnieniem tylko kryteriów określonych w ustawie o systemie oświaty lub łącznie z kryteriami określonymi przez Radę Gminy Łambinowice.

Kryteria I etapu rekrutacji są określone przez ustawę o systemie oświaty:

1)   wielodzietność rodziny kandydata;

2)   niepełnosprawność kandydata;

3)   niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4)   niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5)   niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6)   samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7)   objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria określone ustawowo mają jednakową wartość.

 

Kryteria II etapu rekrutacji są określone przez Radę Gminy Łambinowice:

Nr

Kryterium 

Wartość punktowa

1.

 

Dziecko w roku szkolnym, na który odbywa się nabór  podlega  obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego

5 punktów

2.

 

Oboje rodzice lub rodzic samotnie wychowujący dziecko jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy lub przynajmniej jedno z rodziców osobiście prowadzi działalność gospodarczą zarejestrowaną w Gminie Łambinowice, lub jest właścicielem gospodarstwa rolnego.

4 punkty

3.

 

Rodzeństwo dziecka kontynuuje wychowanie przedszkolne w danym przedszkolu

3 punkty

4.

 

Deklarowany czas pobytu dziecka w przedszkolu wynosi, co najmniej 8 godzin

2 punkty

5.

 

Dziecko będzie kontynuowało naukę w szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Łambinowice

2 punkt

Maksymalna ilość punktów w II etapie rekrutacji

16 punktów

 

 

Dzieci zamieszkałe poza terenem Gminy Łambinowice będą przyjmowane, jeśli
w przedszkolu pozostaną wolne miejsca, a o przyjęciu będzie decydować ilość punktów uzyskanych za spełnianie powyżej podanych kryteriów.

 

Jeśli w przedszkolu będzie dostateczna ilość miejsc, mogą być do niego przyjęte wszystkie dzieci niezależnie od miejsca zamieszkania i bez potrzeby uwzględniania określonych  kryteriów (z uwzględnieniem ilości tych dzieci, którym dane przedszkole będzie wskazane jako to, w którym może realizować obowiązkowe wychowanie przedszkolne, w przypadku braku miejsca w innych przedszkolach na terenie gminy).

Załączniki;

Zarządzenie Wójta Gminy Łambinowice o terminach rekrutacji do przedszkoli

Wniosek o przyjęcie do przedszkola

Uchwała Rady Gminy Łambinowice o kryteriach rekrutacyjnych

 

 

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>Tomasz Karpiński</strong></p>

Tomasz Karpiński

Przyjęcia interesantów:
pon. 13:00 - 16:00
śr. 14:00 - 16:00

Urząd Gminy w Łambinowicach

ul. Zawadzkiego 29
48-316 Łambinowice
tel.: 77 4311 300
fax: 77 4311 346
e-mail: ug@lambinowice.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

grudzień 2018
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.