Logo Gmina Łambinowice

Rekrutacja do klas I publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2016/17

OGŁOSZENIE

O zasadach, terminach, dokumentach i kryteriach
obowiązujących w rekrutacji do klas I publicznych szkół podstawowych
na terenie Gminy Łambinowice na rok szkolny 2016/17

 

 1. Podstawa prawna rekrutacji do klas I publicznych szkół podstawowych

Dzieci do klas I publicznych szkół podstawowych przyjmowane będą zgodnie z:

 1. art. 20e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm. z 2016 r. poz. 35 i poz. 64),
 2. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego,
 3. Zarządzeniem Nr 0050/ 7 /2016 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 27 stycznia 2016 r.
  w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/17 do przedszkoli i szkół podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Łambinowice

 

 1. Harmonogram czynności
 1. W roku szkolnym 2016/2017 rodzice (opiekunowie prawni) dziecka, które w 2016 roku kończy 7 rok życia zobowiązani są zgłosić dziecko do szkoły. Zgłoszenia do szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka, można dokonać w dowolnym czasie, jednak ze względów organizacyjnych powinno to nastąpić do 15 kwietnia 2016 r.
 2. Od 4.04.2016 r. do 23.04.2016 r. rodzice (opiekunowie prawni) dziecka, które w roku szkolnym 2016/17 objęte jest obowiązkiem szkolnym, którzy chcą aby dziecko uczęszczało do innej szkoły, niż szkoła, w obwodzie której dziecko mieszka składają wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły. Wzór wniosku do danej szkoły dostępny jest na stronie internetowej każdej ze szkół i w każdej szkole. Do wniosku należy dołączyć wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie wskazanych kryteriów.
 3. W okresie od 25.04.2016 r. do 27.05.2016 r. komisja rekrutacyjna, powołana przez dyrektora szkoły, będzie weryfikować złożone wnioski. Komisja może wzywać rodziców do uzupełnienia dokumentów lub przedstawienia kolejnych dokumentów
  w celu potwierdzenia spełniania przez kandydata wskazanych we wniosku kryteriów.
 4. Dnia 31 maja 2016 r. do godz. 1200 zostanie podana do publicznej wiadomości lista kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do klasy I w danej szkole podstawowej.
 5. Od chwili wywieszenia listy do 8 czerwca 2016 r. rodzice (prawni opiekunowie) składają potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do klasy I danej szkoły podstawowej
  w formie pisemnego oświadczenia.
 6. Dnia 10 czerwca 2016 r. do godz. 1200 zostanie podana do publicznej wiadomości lista kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do klasy I danej szkoły podstawowej.

Jeśli w wyniku rekrutacji pozostaną w klasach I danej szkoły wolne miejsca, przeprowadzona zostanie rekrutacja uzupełniająca do tej szkoły

 1. Od 1.08.2016 r. do 5.08.2016 r. rodzice (opiekunowie prawni) dziecka, którzy chcą aby dziecko realizowało obowiązek szkolny w innej szkole, niż szkoła, w obwodzie której dziecko mieszka, składają wniosek o przyjęcie dziecka do tej szkoły. Wzór wniosku do danej szkoły dostępny jest na stronie internetowej każdej ze szkół i w każdej szkole. Do wniosku należy dołączyć wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie wskazanych kryteriów.
 2. W okresie od 8.08.2016 r. do 23.08.2016 r. komisja rekrutacyjna dokonuje weryfikacji złożonych wniosków. Komisja może wzywać rodziców do uzupełnienia dokumentów lub przedstawienia kolejnych dokumentów w celu potwierdzenia spełniania przez kandydata wskazanych we wniosku kryteriów.
 3. Dnia 24 sierpnia 2016 r. do godz. 1200 zostanie podana do publicznej wiadomości lista kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do klasy I w danej szkole podstawowej w postępowaniu uzupełniającym.
 4. Od chwili wywieszenia listy do 29 sierpnia 2016 r. rodzice (prawni opiekunowie)  dziecka przyjętego w postępowaniu uzupełniającym składają potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do klasy I danej szkoły w formie pisemnego oświadczenia.
 5. Dnia 30 sierpnia 2016 r. do godz. 1200 zostanie podana do publicznej wiadomości lista kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do klasy I danej szkoły podstawowej na rok szkolny 2016/17.

 

 1. Zasady ogólne i obowiązujące kryteria

Dziecko powinno realizować obowiązek szkolny w szkole podstawowej właściwej ze względu na miejsce zamieszkania (szkole, w obwodzie której dziecko mieszka), ale może spełniać obowiązek szkolny w innej wybranej przez rodzica szkole, jeśli zostanie do niej przyjęte.

W roku szkolnym 2016/2017 obowiązkiem szkolnym objęte są wszystkie dzieci, które
w 2016 roku kończą 7 rok życia.
 Rodzice (opiekunowie prawni) dziecka, które w 2016 r. kończy 6 rok życia i w roku szkolnym 2015/16 realizowało wychowanie przedszkolne (uczęszcza aktualnie do przedszkola) mogą zgłosić dziecko do klasy I szkoły podstawowej, jeśli zdecydują o wcześniejszym rozpoczęciu obowiązku szkolnego swojego dziecka.

Do klas I szkół podstawowych w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły.

 • Do klasy I przyjęte będą wszystkie dzieci objęte w roku szkolnym 2016/17 obowiązkiem szkolnym zamieszkałe na terenie Gminy Łambinowice z zastrzeżeniem, że w przypadku braku odpowiedniej ilości kandydatów (co najmniej 8 uczniów) do klasy I w danej szkole, Wójt Gminy do 15 czerwca 2016 r. może wskazać inną szkołę, niż ta w której obwodzie dziecko mieszka, jako miejsce realizacji obowiązku szkolnego. Oznacza to, że jeśli w danej szkole będzie mniej niż 8 kandydatów do klasy I, to taka klasa może nie być utworzona, a dzieci z obwodu tej szkoły mogą być kierowane do klasy I w innej szkole na terenie gminy. W takim przypadku możliwe będzie również, łączenie klas I i II
  w danej szkole.
 • W roku szkolnym 2016/17 w klasie I naukę mogą kontynuować uczniowie, którzy jako 6-latki rozpoczęli naukę w roku szkolnym 2015/16. Wniosek o kontynuowanie nauki ponownie w klasie I rodzice (prawni opiekunowie) mogą składać do dyrektora szkoły do 31 marca 2016 r.

(Zgodnie z art. 8 i art. 9 ustawy z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, opublikowanej w Dz. U. z 8 stycznia 2016 r. poz. 35).

Zależnie od ilości wolnych miejsc w klasie I danej szkoły podstawowej, mogą do niej być przyjęte dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły, w tym dzieci z innej gminy.

Jeśli ilość wniosków o przyjęcie takich dzieci przewyższy ilość miejsc w klasach I, będzie przeprowadzona procedura rekrutacyjna. W postępowaniu rekrutacyjnym, zależnie od decyzji rady gminy, mogą być uwzględnione następujące kryteria;

 1. Przynajmniej jeden z rodziców lub rodzic samotnie wychowujący dziecko jest zatrudniony na terenie obwodu danej szkoły, lub prowadzi działalność gospodarczą na terenie obwodu szkoły, lub jest właścicielem gospodarstwa rolnego leżącego, przynajmniej częściowo, na tym terenie -3 punkty
 2. W danej szkole obowiązek szkolny spełnia już rodzeństwo dziecka – 2 punkty,
 3. W obwodzie danej szkoły zamieszkują krewni dziecka (np. babcia, dziadek) wspierający rodziców w zapewnieniu mu należytej opieki - 1 punkt,
 4. Dziecko uczęszczało odpowiednio do; przedszkola lub do szkoły podstawowej o obwodzie zgodnym z obwodem danej szkoły  - 2 punkty.

 

Dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły, w tym poza terenem Gminy Łambinowice będą przyjmowane, jeśli w klasie I danej szkoły pozostaną wolne miejsca, a o kolejności przyjęcia będzie decydować ilość punktów uzyskanych za spełnianie ustalonych kryteriów.

 

Jeśli w klasach I będzie dostateczna ilość miejsc, będą przyjęte wszystkie dzieci niezależnie od miejsca zamieszkania (z uwzględnieniem ilości tych dzieci, którym dana szkoła będzie wskazana jako miejsce realizacji obowiązku szkolnego, w przypadku małej ilości dzieci klas I w innych szkołach podstawowych i tych dzieci, których rodzice zdecydują o ponownej realizacji programu klasy I).

Załączniki:

Zarządzenie Wójta Gminy Łambinowice o terminach postępowania rekrutacyjnego

Rozporządzenie MEN o przeliczaniu na punkty kryteriów rekrutacyjnych oraz terminach

 

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>Tomasz Karpiński</strong></p>

Tomasz Karpiński

Przyjęcia interesantów:
pon. 13:00 - 16:00
śr. 14:00 - 16:00

Urząd Gminy w Łambinowicach

ul. Zawadzkiego 29
48-316 Łambinowice
tel.: 77 4311 300
fax: 77 4311 346
e-mail: ug@lambinowice.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

luty 2018
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.