Logo Gmina Łambinowice

Rekrutacja do klas I gimnazjum i szkoły zawodowej na rok szkolny 2016/17

OGŁOSZENIE

O zasadach, terminach, dokumentach i kryteriach obowiązujących
w rekrutacji do klas I gimnazjum i szkoły zawodowej
w Gminie Łambinowice na rok szkolny 2016/17

 1. Podstawa prawna rekrutacji do klas I gimnazjum

Uczniowie do klas I Publicznego Gimnazjum w Łambinowicach przyjmowani będą zgodnie z:

 1. art. 20e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm. z 2016 r. poz. 35 i poz. 64),
 2. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu
  i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego,
 3. Zarządzeniem Nr 6 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2016 r.   w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego oraz uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów dla kandydatów gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej, szkoły podstawowej dla dorosłych, gimnazjum dla dorosłych i liceum ogólnokształcącego dla dorosłych praz szkół policealnych na rok szkolny 2016/2017 w województwie opolskim

 

II. Podstawa prawna rekrutacji do klas I ZSZ w Łambinowicach

Uczniowie do klas I Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Łambinowicach przyjmowani będą zgodnie z:

 1. art. 20f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm. z 2016 r. poz. 35 i poz. 64),
 2. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu
  i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego,
 3. Zarządzeniem Opolskiego Kuratora Oświaty wydanym na podstawie § 14 ust. 3  Rozporządzenia MEN z dnia 2.11.2015 r. ustalającym harmonogram czynności
   w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/17 do szkół ponadgimnazjalnych.

 

III. Harmonogram czynności

Zgodnie z § 14 ust. 3  Rozporządzenia MEN z dnia 2.11.2015 r.  w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu
i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, dla szkół gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych harmonogram czynności  w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/17 określa kurator oświaty.

 1. Zasady ogólne i obowiązujące kryteria przyjęć do klasy I gimnazjum

Do klasy I gimnazjum przyjmowani będą kandydaci posiadający świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

Dziecko powinno kontynuować realizację obowiązku szkolnego w gimnazjum właściwym ze względu na miejsce zamieszkania (dla dzieci zamieszkałych w Gminie Łambinowice jest to Publiczne Gimnazjum w Łambinowicach), ale może spełniać obowiązek szkolny w innej wybranej przez rodzica szkole, jeśli zostanie do niej przyjęte.

Obowiązkiem szkolnym objęte są wszystkie dzieci, do chwili ukończenia gimnazjum lub do ukończenia 18 roku życia.  Rodzice (opiekunowie prawni) dziecka, które ukończyło szkołę podstawową, a nie kończyło jeszcze 18 rok życia mają obowiązek  zgłosić dziecko do klasy I gimnazjum.

Do klas I Gimnazjum w Łambinowicach przyjęte będą wszystkie dzieci objęte w roku szkolnym 2016/17 obowiązkiem szkolnym zamieszkałe na terenie Gminy Łambinowice, które będą przyjmowane w pierwszej kolejności.

Zależnie od ilości pozostałych wolnych miejsc w klasie I gimnazjum, mogą do niego być przyjęte dzieci zamieszkałe poza gminą.

Jeśli ilość wniosków o przyjęcie takich dzieci przewyższy ilość miejsc w klasach I, będzie przeprowadzona procedura rekrutacyjna. W postępowaniu rekrutacyjnym, zależnie od decyzji rady gminy, mogą być uwzględnione następujące kryteria;

 1. Przynajmniej jeden z rodziców lub rodzic samotnie wychowujący dziecko jest zatrudniony na terenie Gminy Łambinowice, lub prowadzi działalność gospodarczą na terenie gminy, lub jest właścicielem gospodarstwa rolnego leżącego, przynajmniej częściowo, na jej terenie.
  – 3 punkty,
 2. W gimnazjum tym obowiązek szkolny spełnia już rodzeństwo dziecka. – 2 punkty,
 3. W Gminie Łambinowice zamieszkują krewni dziecka (np. babcia, dziadek) wspierający rodziców
  w zapewnieniu mu należytej opieki – 1 punkt,
 4. Dziecko uczęszczało do szkoły podstawowej w Gminie Łambinowice. – 2 punkty.

Dzieci zamieszkałe poza terenem Gminy Łambinowice będą przyjmowane (jeśli w klasie I  pozostaną wolne miejsca) w kolejności zgodnej z ilością punktów uzyskanych za spełnianie ustalonych kryteriów.

 

 

IV. Zasady ogólne i obowiązujące kryteria przyjęć do klasy I Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Łambinowicach

 

Do klasy I Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Łambinowicach, jako szkoły ponadgimnazjalnej, przyjmowani będą kandydaci posiadający świadectwo ukończenia gimnazjum.

Młodzież, która ukończyła gimnazjum jest objęta obowiązkiem nauki do 18 roku życia. Rodzice (opiekunowie prawni) dziecka, które ukończyło gimnazjum, a nie kończyło jeszcze 18 rok życia mają obowiązek  zapisać dziecko do klasy I szkoły ponadgimnazjalnej.

 

Do klas I wielozawodowej ZSZ w Łambinowicach przyjęci będą kandydaci, posiadający status młodocianego pracownika, czyli posiadający umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Jeśli ilość wniosków o przyjęcie przewyższy ilość miejsc w klasie I ZSZ, będzie przeprowadzona procedura rekrutacyjna. W postępowaniu rekrutacyjnym, będą uwzględnione następujące kryteria;

 1. wyniki egzaminu gimnazjalnego,
 2. wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z języka polskiego
  i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
 3. świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem,
 4. szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum:

a)  uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,

b)  osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów
z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu, nadal pozostaną wolne miejsca, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria określone ustawą o systemie oświaty;

1)   wielodzietność rodziny kandydata;

2)   niepełnosprawność kandydata;

3)   niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4)   niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5)   niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6)   samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7)   objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria określone ustawowo mają jednakową wartość.

Załączniki;

Rozporządzenie MEN o przeliczaniu na punkty kryteriów rekrutacyjnych oraz terminach

Zarządzenie Opolskiego Kuratora Oświaty o terminach rekrutacji

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>Tomasz Karpiński</strong></p>

Tomasz Karpiński

Przyjęcia interesantów:
pon. 13:00 - 16:00
śr. 14:00 - 16:00

Urząd Gminy w Łambinowicach

ul. Zawadzkiego 29
48-316 Łambinowice
tel.: 77 4311 300
fax: 77 4311 346
e-mail: ug@lambinowice.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

luty 2018
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.