Logo Gmina Łambinowice

Informacje ogólne

Odpowiedzialnym za realizację zadań w zakresie obrony cywilnej (OC), zarządzania kryzyso-wego (ZK), spraw obronnych (SO) i powszechnej samoobrony ludności jest Wójt Gminy – Szef Obrony Cywilnej Gminy.

Swoje zadania realizuje w oparciu o przepisy:

 1. ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461);
 2. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz.U. Nr 96, poz. 850);
 3. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr. 16, poz.567 z późn. zm.);
 4. ustawy z dnia 27 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.).
 5. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 września 1993 r. w sprawie powszechnej samoobrony ludności (Dz. U. Nr 91, poz. 421).

W celu realizacji zadań w zakresie obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych, Wójt gminy posiłkuje się opracowanymi na szczeblu gminy planami:

 • Plan operacyjnego funkcjonowania gminy Łambinowice w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.
 • Gminny Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Łambinowice.
 • Plan Obrony Cywilnej Gminy Łambinowice.
 • Plan ewakuacji (przyjęcia) ludności gminy Łambinowice – ewakuacja I i II stopnia.
 • Gminny plan bezpośredniej ochrony przed powodzią gminy Łambinowice.
 • Plan ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych gminy Łambinowice.
 • Plan przygotowań podmiotów leczniczych gminy Łambinowice na potrzeby obronne państwa.

Do realizacji zadań w zakresie OC, ZK, SO i powszechnej samoobrony ludności ma do swej dyspozycji samodzielne stanowisko ds. obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, spraw obronnych i ppoż.

Osobą odpowiedzialną za merytoryczne opracowanie dokumentacji, realizacji zadań nałożonych na Wójta gminy jest inspektor ds. obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, spraw obronnych i ppoż:

Agnieszka Krzyżanowska tel. 77/ 4311 300 wew. 126,
telefon służbowy ws. kryzysowych – 502 561 219

Do zakresu działania stanowiska do spraw obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, spraw obronnych i ppoż należy:

I. W zakresie obrony cywilnej:

 • Opracowanie i wdrażanie w życie „Planu obrony cywilnej gminy Łambinowice”.
 • Koordynowanie przedsięwzięć planistycznych i organizacyjnych z zakresu ewakuacji ludności na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia na znacznym obszarze gminy.
 • Koordynowanie planowania i zapewnienia ochrony oraz ewakuacji zabytków i dóbr kultury na wypadek zagrożenia zniszczeniem.
 • Współpraca z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego OUW w Opolu, Wydziałem Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej  Starostwa Powiatowego w Nysie i sąsiednimi gminami w zakresie planowania i organizowania przygotowań obronnych i obrony cywilnej.
 • Planowanie i koordynowanie zaopatrywania jednostek organizacyjnych gminy i formacji OC w niezbędny sprzęt, a także zapewnianie odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji, eksploatacji, remontu i wymiany tego sprzętu.

II. W zakresie zarządzania kryzysowego:

 • Opracowanie i wdrażanie w życie „Planu zarządzania kryzysowego gminy Łambinowice”.

III. W zakresie spraw obronnych:

 • Opracowanie i wdrażanie w życie „Planu operacyjnego funkcjonowania gminy Łambinowice w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”.
 • Planowanie i koordynowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniem stanowiska kierowania Wójta Gminy zapewniającego realizację zadań obronnych w wyższych stanach gotowości obronnej państwa.
 • Prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem żołnierzy rezerwy od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w czasie ogłoszenia mobilizacji i wojny.
 • Realizowanie przedsięwzięć związanych ze świadczeniami na rzecz obrony, obrony cywilnej i akcji kurierskiej w zakresie potrzeb obronnych państwa oraz wynikających z zadań realizowanych przez Wójta Gminy.
 • Wykonywanie przedsięwzięć w zakresie dostaw, usług i świadczeń na rzecz obronności, w tym sił zbrojnych oraz w ramach HNS (zobowiązań sojuszniczych – państwa gospodarza).

IV. Zadania wspólne:

 • Opracowywanie rocznej i wieloletniej dokumentacji: planistycznej, szkoleniowej, ewidencyjnej i sprawozdawczej z zakresu obronności i obrony cywilnej zapewniającej sprawne wykonywanie zadań obronnych w wyższych stanach gotowości obronnej państwa.
 • Organizowanie szkoleń oraz koordynowanie przygotowań obronnych komórek organizacyjnych urzędu oraz gminnych formacji obrony cywilnej.
 • Koordynowanie zadań obronnych realizowanych przez jednostki organizacyjne gminy oraz jednostki podporządkowane i nadzorowane przez Urząd, przewidziane do realizacji zadań obronnych i OC.
 • Współdziałanie z gminnymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie planowania, przygotowania i realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej.

V.  Prowadzenie ewidencji:

 • aktów normatywnych dotyczących obronności i OC /zarządzenia, wytyczne/,
 • decyzji Wójta podjętych w zakresie obronności, OC i zarządzania kryzysowego,
 • protokołów przeprowadzonych kontroli.

VI. Aktualizowanie dokumentów z zakresu obronności, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w tym zwłaszcza:

 • planu operacyjnego funkcjonowania gminy w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa i w czasie wojny,
 • regulaminu organizacyjnego Urzędu na czas „W”,
 • dokumentacji „Stałego Dyżuru”,
 • dokumentacji „Stanowiska Kierowania”,
 • planu akcji kurierskiej,
 • planu świadczeń na rzecz obronności,
 • planu obrony cywilnej,
 • planu zarządzania kryzysowego gminy,
 • planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych gminy,
 • planu ewakuacji (przyjęcia) ludności gminy – ewakuacja I i II stopnia,
 • planu przygotowań publicznej i niepublicznej służby zdrowia gminy na potrzeby obronne państwa,
 • planów działania gminnych formacji OC.

VII.  Opracowywanie corocznych propozycji budżetowych na cele obronności i obrony cywilnej oraz nadzór nad realizacją budżetu.


INFORMACJE DLA LUDNOŚCI
OBRONA CYWILNA

I. Cele i zadania obrony cywilnej

Obrona cywilna ma na celu ochronić ludności, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, dóbr kultury, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny oraz współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwaniu ich skutków.

a) Zadania obrony cywilnej obejmują w szczególności:

 • wykrywanie zagrożeń oraz ostrzeganie i alarmowanie,
 • organizowanie ewakuacji ludności.
 • przygotowanie budowli ochronnych,
 •  zaopatrywanie ludności w sprzęt i środki ochrony indywidualnej,
 •  zaciemnianie i wygaszanie oświetlenia,
 • organizowanie i prowadzenie akcji ratunkowych,
 • udzielanie poszkodowanym pomocy medycznej,
 • walkę z pożarami,
 • przygotowanie oraz prowadzenie likwidacji skażeń i zakażeń,
 • ochrona żywności i innych dóbr niezbędnych do przetrwania,
 • organizowanie doraźnych pomieszczeń i zaopatrzenia dla poszkodowanej ludności,
 • zabezpieczenie dóbr kultury, urządzeń użyteczności publicznej, ważnej dokumentacji,
 • doraźne przywracanie działania niezbędnych służb użyteczności publicznej,
 • w pomocy w budowie i odbudowie awaryjnych ujęć wody pitnej,
 • doraźną pomoc w przywracaniu i utrzymaniu porządku w strefach dotkniętych klęskami,
 • doraźną pomoc w grzebaniu zmarłych.

b) Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi przeznaczonymi do wykonywania zadań obrony cywilnej są formacje obrony cywilnej.

Formacje obrony cywilnej składają się z oddziałów obrony cywilnej przeznaczonych do wykonywania zadań ogólnych lub specjalnych. Formacje obrony cywilnej tworzą, w drodze rozporządzenia, ministrowie, a wojewodowie, starostowie, wójtowie lub burmistrzowie (prezydenci miast) - w drodze zarządzenia, uwzględniając w szczególności: skalę występujących zagrożeń, rodzaj formacji, ich przeznaczenie oraz stan osobowy i organizację wewnętrzną. Formacje obrony cywilnej w okresie pokoju mogą również współdziałać w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwaniu ich skutków, organizowanym i prowadzonym przez inne organy.
 
c) System alarmowy obrony cywilnej

Jednym z przedsięwzięć obrony cywilnej jest organizacja systemów alarmowych, które mają ostrzegać ludność przed grożącym niebezpieczeństwem napadu z powietrza oraz skażeniem promieniotwórczym i chemicznym, a także o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska w celu umożliwienia jej odpowiedniego zareagowania. Do ogłaszania i odwoływania alarmów wykorzystuje się: syreny alarmowe, radiowęzły radiofonii przewodowej i bezprzewodowej oraz zastępcze środki alarmowania (syreny ręczne, gongi, dzwony kościelne, pojazdy z urządzeniami nagłaśniającymi).

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>Tomasz Karpiński</strong></p>

Tomasz Karpiński

Przyjęcia interesantów:
pon. 13:00 - 16:00
śr. 14:00 - 16:00

Urząd Gminy w Łambinowicach

ul. Zawadzkiego 29
48-316 Łambinowice
tel.: 77 4311 300
fax: 77 4311 346
e-mail: ug@lambinowice.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

październik 2018
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.