Logo Gmina Łambinowice

Zarządzanie kryzysowe w gminie

W dniu 22 sierpnia 2007 r. weszła w życie ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu  kryzysowym (Dz. U. 2014 r. poz. 1166 ze zm.). Rozwiązania przyjęte w nowej ustawie o zarządzaniu  kryzysowym mają pomóc w przygotowaniu do przeciwdziałania skutkom zdarzeń o znacznych  rozmiarach, z którymi nie mogą skutecznie radzić sobie pojedyncze podmioty i służby, a wymagane  jest działanie skoordynowane.

Podstawowe zagadnienia, które reguluje ustawa, to:

 • organy właściwe w sprawach zarządzania kryzysowego,
 • zadania organów administracji rządowej i samorządowej w sprawach zarządzania kryzysowego,
 • zasady działania w dziedzinie zarządzania kryzysowego, - zasady finansowania zadań zarządzania kryzysowego.

W ustawie zostały sformułowane pojęcia i definicje nie istniejące do tej pory w polskim prawie. Należą do nich:

 1. Zarządzanie kryzysowe – to działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na:
  • zapobieganiu sytuacjom kryzysowym,
  • przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań,
  • reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych,
  • odtwarzaniu infrastruktury lub przywracaniu jej pierwotnego charakteru.

Definicja ta potwierdza istnienie czterech faz zarządzania kryzysowego, do których należy:

 • Faza zapobiegania – polegająca na realizacji przedsięwzięć mających na celu zredukowanie  prawdopodobieństwa lub całkowite wykluczenie możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowych albo w  znacznym stopniu ograniczających ich skutki.
 • Faza przygotowania – polegająca na podejmowaniu działań planistycznych, na wszystkich szczeblach  administracji, dotyczących sposobów reagowania na czas wystąpienia różnego rodzaju sytuacji  kryzysowych, umożliwiających wpływ na ich przebieg w celu zmniejszenia negatywnych skutków  tych zdarzeń. Faza ta obejmuje również działania mające na celu powiększenie zasobów sił i środków  niezbędnych do efektywnego reagowania, zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania na potencjalne zagrożenia.
 • Faza reagowania – polegająca na podejmowaniu działań w celu udzielania pomocy poszkodowanym,  zahamowania rozwoju występujących zagrożeń oraz ograniczenia strat i zniszczeń. 
 • Faza odbudowy – polegająca na realizacji zadań mających na celu przywrócenie zdolności  reagowania, odbudowę zapasów służb ratowniczych oraz odtwarzanie kluczowej dla funkcjonowania danego obszaru infrastruktury energetycznej, paliwowej, telekomunikacyjnej, transportowej oraz funkcjonowania innych ważnych usług, np. dostarczania wody. 
 1. Sytuacja kryzysowa – to sytuacja będąca następstwem zagrożenia i prowadząca w konsekwencji  do zerwania lub znacznego naruszenia więzów społecznych, przy równoczesnym poważnym  zakłóceniu w funkcjonowaniu instytucji publicznych, jednak w takim stopniu, że użyte środki  niezbędne do zapewnienia lub przywrócenia bezpieczeństwa nie uzasadniają wprowadzenia stanów  nadzwyczajnych, o których mowa w art. 228 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (stan klęski  żywiołowej, wyjątkowy i wojenny).

Definicja ta wskazuje, że możemy mieć do czynienia z takimi sytuacjami powstałymi w wyniku zagrożenia, których skutki mogą być bardzo niekorzystne, jednak dla których niezbędne środki do zapewnienia lub przywrócenia bezpieczeństwa nie uzasadniają wprowadzenia żadnych z możliwych  stanów nadzwyczajnych. 

 1. Infrastruktura krytyczna – to systemy oraz wchodzące w ich skład, powiązane ze sobą funkcjonalnie obiekty, w tym obiekty budowlane, urządzenia, instalacje, usługi kluczowe dla bezpieczeństwa państwa i jego obywateli oraz służące zapewnieniu sprawnego funkcjonowania organów administracji publicznej, a także instytucji i przedsiębiorców. Infrastruktura krytyczna obejmuje systemy:
  • zaopatrzenia w energię i paliwa,
  • łączności i sieci teleinformatycznych,
  • finansowe, 
  • zaopatrzenia w żywność i wodę,
  • ochrony zdrowia,
  • transportowe i komunikacyjne,
  • ratownicze,
  • zapewniające ciągłość działania administracji publicznej,
  • produkcji, składowania, przechowywania i stosowania substancji chemicznych i promieniotwórczych, w tym rurociągi substancji niebezpiecznych. 
 2. Ochrona infrastruktury krytycznej – to zespół przedsięwzięć organizacyjnych realizowanych w celu zapewnienia funkcjonowania lub szybkiego odtworzenia infrastruktury krytycznej na wypadek zagrożeń, w tym awarii, ataków oraz innych zdarzeń zakłócających jej prawidłowe funkcjonowanie. 
 3. Planowanie cywilne - całokształt przedsięwzięć organizacyjnych, polegających na opracowywaniu  planów, w tym planów reagowania kryzysowego i programów mających na celu optymalne  wykorzystanie dostępnych sił i środków w sytuacjach kryzysowych oraz w czasie stanów  nadzwyczajnych i w czasie wojny, w zakresie zapobiegania sytuacjom kryzysowym, przygotowania  do przejmowania nad nimi kontroli, reagowania w sytuacjach kryzysowych oraz odtwarzania  infrastruktury i przywracania jej pierwotnego charakteru oraz planowanie w zakresie wspierania Sił  Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w razie ich użycia oraz planowanie wykorzystania Sił Zbrojnych  Rzeczypospolitej Polskiej do realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. 
 4. Narodowy System Pogotowia Kryzysowego (NSPK) – to realizowane przez organy administracji  rządowej oraz Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej zadania i procedury mające na celu  zapobieganie sytuacjom kryzysowym, przygotowanie do przejmowania nad nimi kontroli w drodze  zaplanowanych działań oraz reagowanie w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych.

Zarządzanie kryzysowe na poziomie gminy  

Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie gminy jest wójt. 

Do zadań wójta w sprawach zarządzania kryzysowego należy kierowanie działaniami związanymi z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie gminy oraz  realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego. Wśród zadań z planowania cywilnego do  obowiązków wójta należeć będzie realizacja zaleceń do gminnego planu reagowania kryzysowego oraz opracowywanie i przedkładanie staroście do zatwierdzenia gminnego planu reagowania i kryzysowego. Wójt na terenie gminy jest również organem właściwym do zarządzania, organizowania  prowadzenia szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania na potencjalne zagrożenia oraz  wykonywania przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania gminy.

Wśród kompetencji wójta można również wyróżnić przeciwdziałanie skutkom zdarzeń o charakterze  terrorystycznym oraz zadania z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej. Swoje zadania wójt  wykonuje przy pomocy komórki organizacyjnej urzędu gminy właściwej w sprawach zarządzania  kryzysowego. Organem pomocniczym wójta w zarządzaniu kryzysowym jest również gminny zespół  zarządzania kryzysowego. Został on powołany przez wójta i wykonuje on na obszarze gminy zadania  związane z oceną występujących i potencjalnych zagrożeń mających wpływ na bezpieczeństwo  publiczne i prognozowanie tych zagrożeń oraz przygotowuje propozycji działań i przedstawia wójtowi  wnioski dotyczące wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w gminnym planie reagowania  kryzysowego. 

Zespół ten przekazuje także do wiadomości publicznej informacje związane z zagrożeniami.  W skład gminnego zespołu, którego pracami kieruje wójt, wchodzą osoby powołane spośród osób  zatrudnionych w urzędzie gminy i gminnych jednostkach organizacyjnych. W razie potrzeby do pracy  w zespole mogą być również zapraszane inne osoby. 

Na mocy ustawy wójt, na obszarze gminy zapewnić ma także realizację takich zadań, jak:

 • pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego – tel. 606452193;
 • współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej; - nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego   ostrzegania ludności;
 • współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska;
 • współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne;
 • stały dyżur na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.

Finansowanie zarządzania kryzysowego 

Finansowanie wykonywania zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na poziomie  gminnym planuje się w ramach budżetu gminy na dany rok budżetowy. 

Na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej jednostki samorządu  terytorialnego otrzymują z budżetu państwa dotacje celowe. Dotacje mogą być także przyznawane na  dofinansowanie zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego

W budżecie gminy jest co roku tworzona rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu  zarządzania kryzysowego w wysokości do 1 % bieżących wydatków budżetu gminy, pomniejszonych  o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>Tomasz Karpiński</strong></p>

Tomasz Karpiński

Przyjęcia interesantów:
pon. 13:00 - 16:00
śr. 14:00 - 16:00

Urząd Gminy w Łambinowicach

ul. Zawadzkiego 29
48-316 Łambinowice
tel.: 77 4311 300
fax: 77 4311 346
e-mail: ug@lambinowice.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

grudzień 2018
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.