Logo Gmina Łambinowice

Informacje ogólne - OBRONA CYWILNA, ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE, SPRAWY OBRONNE, POWSZECHNA SAMOOBRONA LUDNOŚCI

Informacje ogólne

Odpowiedzialnym za realizację zadań w zakresie obrony cywilnej (OC), zarządzania kryzyso-wego (ZK), spraw obronnych (SO) i powszechnej samoobrony ludności jest Wójt Gminy – Szef Obrony Cywilnej Gminy.

więcej

Cele, zadania oraz organizacja obrony cywilnej

OBRONA CYWILNA – jedno z ogniw układu pozamilitarnego w systemie obrony państwa przeznaczona jest do przygotowania i koordynowania przedsięwzięć planistycznych, zapobiegawczo – obronnych i ratunkowych w gminie, mających na celu ochronę ludności cywilnej przed niebezpieczeństwami wynikającymi z działań zbrojnych i klęsk żywiołowych oraz przezwyciężenia ich bezpośrednich następstw, a także zapewnienia warunków do przetrwania kryzysu.

więcej

Zasady informowania ludności o zagrożeniach i sposobach postępowania na wypadek zagrożeń

Informowanie mieszkańców gminy o możliwości wystąpienia określonego zagrożenia odbywa się poprzez umieszczanie odpowiednich pisemnych informacji w formie ogłoszeń lub komunikatów. Informacje te sołtysi zagrożonych miejscowości umieszczają w miejscach najbardziej uczęszczanych.

więcej

Obowiązki ludności w zakresie przygotowań do powszechnej samoobrony

Przygotowanie ludności do samoobrony przed zagrożeniem zdrowia i życia w warunkach pokoju i wojny jest podstawowym zadaniem wykonywanym w ramach powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. Przygotowanie do powszechnej samoobrony realizuje się poprzez  szkolenia ludności i wykonywanie innych zadań określonych w aktach prawnych dotyczących obronności kraju.

więcej

Zbiorowe i indywidualne środki ochrony

Do ochrony ludności obrona cywilna wykorzystuje zbiorowe i indywidualne środki ochrony.

więcej

Sygnały alarmowe

Sygnały i komunikaty alarmowe zostały przedstawione w formie graficznej.

więcej

Zasady zachowania i postępowania w przypadku zagrożeń (przykłady)

Tabela systemów wykorzystywanych do przekazywania ostrzeżeń zagrożonym mieszkańcom oraz podróżnym.

więcej

Zarządzanie kryzysowe w gminie

W dniu 22 sierpnia 2007 r. weszła w życie ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu  kryzysowym (Dz. U. 2014 r. poz. 1166 ze zm.). Rozwiązania przyjęte w nowej ustawie o zarządzaniu  kryzysowym mają pomóc w przygotowaniu do przeciwdziałania skutkom zdarzeń o znacznych  rozmiarach, z którymi nie mogą skutecznie radzić sobie pojedyncze podmioty i służby, a wymagane  jest działanie skoordynowane.

więcej

Tabela sygnałów alarmowych

Podstawa: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r., poz. 96) 

więcej

Zasady udzielania pomocy przedlekarskiej

Przygotowanie fachowe w zakresie udzielania pomocy przedlekarskiej i ofiarności społeczeństwa, to czynniki decydujące bardzo często o życiu lub zdrowiu ludzi, którzy doznali obrażeń w czasie wojny, katastrofy lub klęski żywiołowej. Zakres pierwszej pomocy przedlekarskiej powinien ograniczać się do wykonywania niezbędnych zabiegów doraźnych, możliwych do przeprowadzenia w danej sytuacji.

więcej

Sposoby przygotowania ukryć zabezpieczających

Ukrycia przygotowuje się częściowo w czasie pokoju w podpiwniczeniach nowo budowanych i istniejących budynków i innych budowli, a doprowadza do pełnej gotowości w czasie podwyższania gotowości obronnej państwa.

więcej

Pomoc przedlekarska

Przygotowanie fachowe w zakresie udzielania pomocy przedlekarskiej i ofiarności społeczeństwa, to czynniki decydujące bardzo często o życiu lub zdrowiu ludzi, którzy doznali obrażeń w czasie wojny, katastrofy lub klęski żywiołowej. Zakres pierwszej pomocy przedlekarskiej powinien ograniczać się do wykonywania niezbędnych zabiegów doraźnych,  możliwych do przeprowadzenia w danej sytuacji.

więcej

Zasady zachowania się i postępowania ludności w przypadku wystapienia upałów

Przed wystąpieniem upałów:

 1. Utrzymuj chłodne powietrze wewnątrz pomieszczeń poprzez stosowanie żaluzji w drzwiach i oknach.
 2. Rozważ utrzymanie w użyciu zewnętrznych okiennic przez cały rok. Zewnętrzne okiennice latem nie dopuszczają ciepła do wnętrza domu, natomiast utrzymują ciepło w domu zimą. Sprawdź przewody urządzeń klimatyzacyjnych, czy są właściwie izolowane i szczelne.
więcej

Zagrożenie powodziowe

Powódź to gwałtowne wezbranie wód, objawiające się szybkim, przejściowym zatopieniem znacznych obszarów lądu.

Rodzaje powodzi:

 • roztopowe - /luty, marzec, kwiecień/ wywołane szybkim topnieniem śniegu;
 • zatorowe - spiętrzenie kry lodowej w czasie spływu lodu;
 • opadowe - powodowane kilkudniowymi opadami deszczu, przeważnie w okresie letnim.
więcej

Zasady postępowania ludności w przypadku wystąpienia wypadku drogowego

Podczas wystąpienia wypadku drogowego: 

 1. Należy zabezpieczyć miejsce wypadku zgodnie z przepisami ruchu drogowego.
 2. Po uzyskaniu informacji co do ilości ofiar i stanu zawiadamiamy pogotowie ratunkowe, straż pożarną i policję.
 3. Udzielamy pierwszej przedlekarskiej pomocy poszkodowanym.
więcej

Zasady postępowania ludności w przypadku wystąpienia gradobicia lub intensywnych opadów deszczu

Przed wystąpieniem gradobicia lub opadów deszczu:

 1. Ubezpiecz swoje mieszkanie, dom, samochód, zwierzęta gospodarskie, uprawy polowe od skutków gradobicia.
 2. Zapisz i zapamiętaj numer telefonu na pogotowie ratunkowe, do służb weterynaryjnych i upewnij się, czy wszyscy członkowie rodziny je znają.
 3. Przygotuj swoje mieszkanie, swój dom:
  • zabezpiecz rynny i inne części budynku,
  • zabezpiecz lampy i inne urządzenia, które mogą ulec zniszczeniu,
więcej

Zasady postępowania ludności w przypadku wystąpienia intensywnych opadów śniegu lub niskich temperatur

Przed wystąpieniem intensywnych opadów śniegu, marznącej mżawki lub silnych mrozów:

 1. W czasie opadów pozostań w domu.
 2. Jeżeli musisz wyjść na zewnątrz ubierz się w ciepłą odzież wielowarstwową i powiadom kogokolwiek o docelowym miejscu podróży oraz o przewidywanym czasie dotarcia na miejsce przeznaczenia.
 3. Zachowaj ostrożność poruszając się po zaśnieżonym i oblodzonym terenie, zwróć uwagę na zwisające sople, zwały śniegu na dachach budynków, itp.
więcej

Zasady zachowania się w razie zagrożeń i niebezpiecznych zdarzeń - HURAGAN

Najczęstszą przyczyną huraganów jest szybkie przemieszczenie się aktywnych niżów.  Najgroźniejszą formę przyjmują one w okresie wiosennym i jesiennym.

więcej

Zasady postępowania ludności w przypadku przerw w dostawie energii elektrycznej

Gdy nie ma elektryczności:

 1. Sprawdź czy twoi sąsiedzi mają prąd. Prądu może brakować jedynie w twoim domu., czego powodem może być awaria bezpiecznika lub przepalenie obwodów elektrycznych. Gdy twoi sąsiedzi również pozbawieni są prądu, dzwońcie do miejscowej elektrowni. Jeśli będziesz zmuszony by wyjść na zewnątrz, by zbadać sytuację, weź ze sobą latarkę i zwracaj uwagę, czy na ziemi nie leżą zerwane druty elektryczne mogące cię porazić. Gdy je znajdziesz, nie zbliżaj się do nich ani nie dotykaj czegokolwiek, co może mieć z nimi styczność. Natychmiast to zgłoś.
więcej

Jak postępować w przypadku otrzymania przesyłki niewiadomego pochodzenia

W przypadku otrzymania jakiejkolwiek przesyłki niewiadomego pochodzenia lub budzącej podejrzenia z jakiegokolwiek powodu:

 1. brak nadawcy
 2. brak adresu nadawcy
 3. przesyłka pochodzi od nadawcy lub miejsca z którego nie spodziewamy się

 należy:

więcej

Zasady postępowania ludności w przypadku zagrożenia toksycznymi środkami przemysłowymi

ZAPACH AMONIAKU, CHLORU I INNYCH TOKSYCZNYCH ŚRODKÓW PRZEMYSŁOWYCH  WYCZUWALNY JEST ZNACZNIE WCZEŚNIEJ  NIŻ OSIĄGNĄ ONE STĘŻENIE ZAGRAŻAJĄCE  ZDROWIU I ŻYCIU CZŁOWIEKA.

więcej

Zasady ochrony płodów rolnych, zwierząt gospodarskich i pasz przed skażeniem

Właściwe zorganizowana ochrona zwierząt gospodarskich, płodów rolnych i pasz przed skażeniami,  w dłuższej perspektywie ma  decydujący wpływ na przetrwanie ludności.

OCHRONA ZWIERZĄT POLEGA NA:

Odpowiednim przygotowaniu typowych budynków inwentarskich poprzez:

 • dokładne uszczelnienie drzwi i okien;
więcej

Zasady postępowania ludności w przypadku wystąpienia skażenia toksycznego

Przed wystąpieniem skażenia toksycznego:

 1. Bądź przygotowany do zabezpieczenia mieszkania poprzez:
  • uszczelnienie okien, drzwi, futryn taśmą izolacyjną i folią,
  • uszczelnienie wszystkich szpar i miejsc, w których przechodzą przewody   wodociągowe, centralnego ogrzewania, gazowe, kanalizacyjne itp., - zaklejenie szczelnie papierem klatek wentylacyjnych.
więcej

Zasady postępowania ludności w przypadku wystąpienia skażeń radioaktywnych

Przed wystąpieniem skażenia radioaktywnego:

 1. Bądź przygotowany do ewakuacji lub do schronienia się w swoim domu. 
 2. Opracuj plan komunikowania się na wypadek zagrożenia. 
 3. Gdy w czasie katastrofy członkowie rodziny są rozdzieleni, (realna możliwość w ciągu dnia, gdy dorośli są w pracy a dzieci w szkole) miej przygotowany plan ich powrotu do domu. 
więcej

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>Tomasz Karpiński</strong></p>

Tomasz Karpiński

Przyjęcia interesantów:
pon. 13:00 - 16:00
śr. 14:00 - 16:00

Urząd Gminy w Łambinowicach

ul. Zawadzkiego 29
48-316 Łambinowice
tel.: 77 4311 300
fax: 77 4311 346
e-mail: ug@lambinowice.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

kwiecień 2018
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.