Logo Gmina Łambinowice

News

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki 157 w Budzieszowicach

25.11.2015

WÓJT GMINY ŁAMBINOWICE OGŁASZA PRZETARG

Pierwszy ustny nieograniczony, organizowany w dniu 15 stycznia 2016r. na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu o nr ewidencyjnym 157 , km.2, o powierzchni 0,1900 ha, położonej w jednostce ewidencyjnej Łambinowice w obrębie 0002 - Budzieszowice.

I. Przedmiot przetargu:

Niezabudowana, nieogrodzona działka gruntu nr 157 o powierzchni 0,1900 ha, km.2 położona na terenie lekko pofałdowanym o kształcie nieregularnym w sąsiedztwie garaży i terenów zabudowanych o funkcji mieszkalnej jednorodzinnej. Dostęp do działki zapewnia droga powiatowa nr 1522O łącząca się z drogą wojewódzką nr 406 relacji Nysa-Włostowa. Działkę porastają wysokie trawy, a wzdłuż granicy rosną drzewa owocowe. Przy granicy działki od strony drogi powiatowej biegnie sieć wodociągowa, a po przeciwległej stronie granicy – kanalizacja deszczowa. Na nowym nabywcy będzie spoczywał obowiązek dozbrojenia działki w indywidualne przyłącza na warunkach wydanych przez zarządców sieci. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego położona jest na terenie oznaczonym symbolem 14 MR, MN, U - o podstawowym przeznaczeniu dla zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem pod usługi. Nieruchomość jest składnikiem mienia Gminy Łambinowice, dla której w Sądzie Rejonowym w Nysie prowadzona jest KW OP1N/00041144/4 i jest wolna od obciążeń oraz praw i roszczeń osób trzecich. Na podstawie artykułu 34 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.2015r.1774.) termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości upłynął w dniu 20.11.2015r.

Cena wywoławcza za nieruchomość wynosi 22 000,00 zł. (słownie zł: dwadzieścia dwa tysiące 00/100) wysokość wadium: 2 200,00 zł. (słownie zł: dwa tysiące dwieście).
Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w obowiązującej stawce. Gmina Łambinowice sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków wydanym przez Starostę Powiatu Nyskiego.

II. Miejsce, termin i warunki przetargu

1. Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy w Łambinowicach, przy ul. Gen. Zawadzkiego 29, w sali narad –I piętro, pok. nr 16 - w dniu 15 stycznia 2016r., o godz. 9,00.

2. Prawo do udziału w przetargu mają osoby fizyczne lub prawne, które w terminie do dnia 11 stycznia 2016r. wpłaciły wadium w gotówce na konto gminy w BS Prudnik Filia Łambinowice nr 89890510109001001254130001. Uwaga: za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy. Przedstawiciele uczestników przetargu winni być wyposażeni w pełnomocnictwa.

3. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostaje zwrócone bezpośrednio po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

4.Uczestnicy przetargu składają pisemne oświadczenia o znajomości przedmiotu sprzedaży i granic nieruchomości, braku zastrzeżeń do przedmiotu sprzedaży , kupna w stanie istniejącym, oraz o nabywaniu nieruchomości na podstawie dokumentów wydanych z ewidencji gruntów i budynków. (druki pełnej treści oświadczeń dostępne przed otwarciem przetargu) .

5. Dowód wpłaty wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

6.Wadium przepada na rzecz sprzedawcy w razie uchylania się nabywcy od zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości.

7.Ustalony w przetargu nabywca zobowiązany jest do dokonania wpłaty ceny nabycia nie później niż na dzień przed zawarciem umowy notarialnej przenoszącej własność oraz pokrycia wszelkich opłat związanych ze sporządzeniem umowy ..

8.Ogłoszenie o przetargu jest umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Łambinowicach, na tablicy ogłoszeń wsi Budzieszowice, na stronie internetowej Urzędu: www.lambinowice.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: www.bip.lambinowice.pl.

9. Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Łambinowice, ul. Gen. Zawadzkiego 29, pok. nr 2 I piętro, lub telefonicznie - 077 4311300, 301, wew. 211.

Wójt Gminy Łambinowice
/-/ Tomasz Karpiński

Łambinowice, 25.11.2015r.

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>Tomasz Karpiński</strong></p>

Tomasz Karpiński

Przyjęcia interesantów:
pon. 13:00 - 16:00
śr. 14:00 - 16:00

Urząd Gminy w Łambinowicach

ul. Zawadzkiego 29
48-316 Łambinowice
tel.: 77 4311 300
fax: 77 4311 346
e-mail: ug@lambinowice.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

październik 2018
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.