Logo Gmina Łambinowice

News

Przetarg drugi nieograniczony na zbycie działki gruntu o nr ewidencyjnym 339/36

25.03.2016

WÓJT GMINY ŁAMBINOWICE OGŁASZA PRZETARG

Drugi ustny nieograniczony, organizowany w dniu 25 kwietnia 2016 r., na sprzedaż działki gruntu nr 339/36 o powierzchni 0,0675 ha, zabudowanej budynkiem stacji diagnostycznej, położonej przy ul. Budzieszowickiej w jednostce ewidencyjnej Łambinowice, w obrębie 0006 - Łambinowice.

I. Przedmiot przetargu:

Działka gruntu nr 339/36 o powierzchni 0,0675 ha, położona na obrzeżu wsi przy ul. Budzieszowickiej w Łambinowicach, zabudowana parterowym, murowanym budynkiem stacji diagnostycznej o powierzchni użytkowej 219,42 m2. Obiekt wybudowany w latach 1982-83 r., przebudowany w latach 2001 -2005. W obiekcie znajduje się : warsztat, stacja kontroli pojazdów, biuro, serwis ogumienia, magazyn, warsztat wulkanizacyjny, kotłownia, komunikacja, szatnia i wc. W pomieszczeniach kontroli pojazdów wybudowane są kanały najazdowe zagłębione w gruncie. Posadzki cementowe z płytek ceramicznych i zmywalnych wykładzin z tworzyw sztucznych. Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne. Budynek jest wyposażony w instalacje: elektryczną, odgromową, wodociągową, kanalizacyjną i wentylację mechaniczną. Działka posiada utwardzony betonem żwirowym plac wewnętrzny o powierzchni 399 m2 i oświetlenie zewnętrzne. Dostęp następuje z drogi publicznej kat. powiatowej nr 1532O o nawierzchni asfaltowej, prowadzącej w kierunku Nysa-Niemodlin. Działka znajduje się w otoczeniu nieruchomości o podobnej zabudowie w tym stacji paliw i dróg: gminnej i powiatowej. Od strony pn., wsch., i pd. działka ogrodzona jest stalową siatką przymocowaną do zabetonowanych w gruncie słupków. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 2P, U, S – o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę przemysłową, usługową, składowania i magazynowania. Nieruchomość jest składnikiem mienia Gminy Łambinowice, dla której w Sądzie Rejonowym w Nysie prowadzona jest KW Nr OP1N/00041143/7 i jest obciążona dzierżawą, która kończy się dnia 30 kwietnia 2016 r. Cena wywoławcza za nieruchomość wynosi 381 800,00 zł. (słownie: trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset zł 00/100). Wysokość wadium 38 180,00 zł. (słownie: trzydzieści osiem tysięcy sto osiemdziesiąt zł 00/100). Sprzedaż zwolniona z podatku VAT na podstawie artykułu 43 ust.1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 11 marca 2016 r.

Gmina Łambinowice sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków wydanym przez Starostę Powiatu Nyskiego.

II. Miejsce, termin i warunki przetargu

1. Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy w Łambinowicach, przy ul. Gen. Zawadzkiego 29, w sali narad –I piętro, pok. nr 16 - w dniu 25 kwietnia 2016 r., o godz. 10,00.

2. Prawo do udziału w przetargu mają osoby fizyczne lub prawne, które w terminie do dnia 18 kwietnia 2016 r. wpłaciły wadium w gotówce w kasie Urzędu Gminy w Łambinowicach ul. Gen. Zawadzkiego 29 / do godz. 14-tej/ lub na konto gminy w BS Prudnik Filia Łambinowice nr 89890510109001001254130001. Uwaga: za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy. Osoby fizyczne przystępujące do przetargu powinny posiadać dowód tożsamości i oryginał wpłaty wadium. Pełnomocnicy osób fizycznych winni być wyposażeni w poświadczone pełnomocnictwo. W przypadku uczestnictwa jednego z małżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości z majątku wspólnego lub oświadczenia o woli nabycia nieruchomości z majątku odrębnego. W przypadku jednostek organizacyjnych i podmiotów gospodarczych - oryginał wpłaty wadium, aktualny odpis (ważny 3 miesiące) z Krajowego Rejestru Sądowego, wypis z ewidencji działalności gospodarczej lub inny dokument urzędowy, z którego wynika status prawny, sposób

- 2 -

reprezentacji i imiona oraz nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji; pełnomocnictwo w przypadku osób reprezentujących osobę prawną; dokument potwierdzający uzyskanie swobodnej zgody na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.

3. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostaje zwrócone bezpośrednio po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

4. Uczestnicy przetargu składają pisemne oświadczenia o zapoznaniu się z przedmiotem sprzedaży, znajomości granic nieruchomości, braku zastrzeżeń do przedmiotu sprzedaży , nabyciu nieruchomości w stanie istniejącym na podstawie dokumentów wydanych z ewidencji gruntów i budynków (pełna treść oświadczeń dostępna przed otwarciem przetargu).

5. Dowód wpłaty wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

6.Wadium przepada na rzecz sprzedawcy w razie uchylania się nabywcy od zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości.

7.Ustalony w przetargu nabywca zobowiązany jest do dokonania wpłaty ceny nabycia nie później niż na dzień przed zawarciem umowy notarialnej przenoszącej własność oraz pokrycia wszelkich opłat związanych ze sporządzeniem umowy .

8. Ogłoszenie o przetargu zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Łambinowicach, na stronie internetowej Urzędu: www.lambinowice.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: www.bip.lambinowice.pl, w Nowej Trybunie Opolskiej wydanie z dnia 25.03.2016 r.

9. Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Łambinowice, ul. Gen. Zawadzkiego 29, pok. nr 2 I piętro, lub telefonicznie - 077 4311300, 301, wew. 211.

Wójt

/- Tomasz Karpiński

ZARZĄDZENIE

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>Tomasz Karpiński</strong></p>

Tomasz Karpiński

Przyjęcia interesantów:
pon. 13:00 - 16:00
śr. 14:00 - 16:00

Urząd Gminy w Łambinowicach

ul. Zawadzkiego 29
48-316 Łambinowice
tel.: 77 4311 300
fax: 77 4311 346
e-mail: ug@lambinowice.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

listopad 2018
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.