Logo Gmina Łambinowice

News

Przetarg organizowany dnia: 13.05.2016 na sprzedaż działki w obrębie Piątkowice

11.04.2016

WÓJT GMINY ŁAMBINOWICE OGŁASZA PRZETARG

Drugi ustny ograniczony, organizowany w dniu 13 maja 2016r. na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu o nr ewidencyjnym 271/2, k.m. 5, o powierzchni 0,3400 ha, KW nr OP1N/00041154/7, położonej w jednostce ewidencyjnej Łambinowice, w obrębie Piątkowice.

I. Przedmiot przetargu:

1. Niezabudowana, nieogrodzona działka gruntu nr 271/2 o powierzchni 0,3400 ha, k.m.5, położona na zapleczu zabudowy siedliskowej, na pofałdowanym terenie zalewowym o nieregularnym kształcie, w sąsiedztwie gruntów rolnych i zabudowy zagrodowej wsi.
Działka znajduje się w otoczeniu nieruchomości o nr : 259, 256/6, 256/5, 271/1, 272, a pośredni dostęp do działki zapewniają drogi wewnętrzne o nawierzchni gruntowej o nr działek 256/1 i 256/4 i 252 - łączące się z drogą publiczną kat. wojewódzkiej nr 406 relacji Nysa-Włostowa. Działka nie jest uzbrojona, posiada dostęp do sieci energetycznej i wodociągowej wsi. Na nowym nabywcy będzie spoczywał obowiązek uzbrojenia działki w przyłącza indywidualne na warunkach wydanych przez zarządców sieci. Działka znajduje się na terenie, dla którego nie obowiązuje m.p.z.p. Nieruchomość jest składnikiem mienia Gminy Łambinowice, dla której w Sądzie Rejonowym w Nysie prowadzona jest KW OP1N/00041154/7 i jest wolna od obciążeń oraz praw i roszczeń osób trzecich.

Cena wywoławcza za nieruchomość wynosi 6800,00 zł. (słownie: sześć tysięcy osiemset zł 00/100), wysokość wadium 680,00zł. (słownie: sześćset osiemdziesiąt zł 00/100). VAT - zw.

Gmina Łambinowice sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków wydanym przez Starostę Powiatu Nyskiego.

2. Uzasadnienie wyboru przetargu ograniczonego: nieruchomość oznaczona jako działka o nr 271/2 nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Brak możliwości zagospodarowania działki jako odrębnej nieruchomości. Dostęp do drogi publicznej realizowany jest drogami wewnętrznymi o nawierzchni gruntowej o nr działek 256/1 i 256/4 i 252. Z uwagi na powyższe okoliczności uzasadnione jest ograniczenie przetargu do właścicieli nieruchomości oznaczonych działkami nr: 259, 256/6, 256/5, 271/1, 272. Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości na rzecz jednego z właścicieli nieruchomości sąsiednich zagwarantuje zagospodarowanie jej w sposób racjonalny.

II. Miejsce, termin i warunki przetargu

1. Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy w Łambinowicach, przy ul. Gen. Zawadzkiego 29, w sali narad – I piętro, pok. nr 16 - w dniu 13 maja 2016 r., o godz. 09,30

2. Prawo do udziału w przetargu mają osoby fizyczne lub prawne, które:

a) są właścicielami działek gruntu położonych w Piątkowicach o nr ewidencyjnych: 259, 256/6, 256/5, 271/1, 272 i zgłoszą na piśmie uczestnictwo w przetargu ograniczonym w terminie do dnia 09 maja 2016 r. Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Łambinowicach w dniu 10 maja 2016 r.

b) w terminie do dnia 09 maja 2016r. wpłaciły wadium w gotówce w kasie Urzędu Gminy w Łambinowicach ul. Gen. Zawadzkiego 29 /do godz. 14-tej/ lub na konto gminy w BS Prudnik Filia Łambinowice nr 89890510109001001254130001. Uwaga: za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy. Ponadto osoby fizyczne powinny posiadać ważny dokument tożsamości, a pełnomocnicy osób fizycznych - poświadczone pełnomocnictwo. W przypadku uczestnictwa jednego z małżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości z majątku wspólnego lub oświadczenia o woli nabycia nieruchomości z majątku odrębnego. W przypadku jednostek organizacyjnych i podmiotów gospodarczych wymagany jest aktualny odpis (ważny 3 miesiące) z Krajowego Rejestru Sądowego lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej lub inny dokument urzędowy, z którego wynika status prawny, sposób reprezentacji, imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji; pełnomocnictwo - w przypadku osób reprezentujących osobę prawną. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2014r. poz.1380 ze zm.).

3. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostaje zwrócone bezpośrednio po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

4. Uczestnicy przetargu składają pisemne oświadczenia o znajomości przedmiotu sprzedaży i granic nieruchomości, braku zastrzeżeń do przedmiotu sprzedaży , kupna w stanie istniejącym, oraz o nabywaniu nieruchomości na podstawie dokumentów wydanych z ewidencji gruntów i budynków (druki pełnej treści oświadczeń dostępne przed otwarciem przetargu).

5. Dowód wpłaty wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

6.Wadium przepada na rzecz sprzedawcy w razie uchylania się nabywcy od zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości.

7.Ustalony w przetargu nabywca zobowiązany jest do dokonania wpłaty ceny nabycia nie później niż na dzień przed zawarciem umowy notarialnej przenoszącej własność oraz pokrycia wszelkich opłat związanych ze sporządzeniem umowy. O terminie i miejscu zawarcia umowy nabywca zostanie powiadomiony w odrębnej korespondencji.

8. Wydanie (przejęcie nieruchomości) nastąpi w dniu podpisania aktu notarialnego.

9.Ogłoszenie o przetargu jest umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Łambinowicach, na tablicy ogłoszeń wsi Piątkowice, na stronie internetowej Urzędu: www.lambinowice.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: www.bip.lambinowice.pl.

10. Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Łambinowice, ul. Gen. Zawadzkiego 29, pok. nr 2 I piętro, lub telefonicznie - 077 4311300, 301, wew. 211.


 

Wójt

/-/ Tomasz Karpiński


 

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>Tomasz Karpiński</strong></p>

Tomasz Karpiński

Przyjęcia interesantów:
pon. 13:00 - 16:00
śr. 14:00 - 16:00

Urząd Gminy w Łambinowicach

ul. Zawadzkiego 29
48-316 Łambinowice
tel.: 77 4311 300
fax: 77 4311 346
e-mail: ug@lambinowice.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

marzec 2018
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.