Logo Gmina Łambinowice

News

Publiczne zaproszenie do rokowań

20.05.2016

Załącznik do Zarządzenia
Wójta Gminy Łambinowice
z dnia 20.05.2016r. Nr 0050/67/2016

PUBLICZNE ZAPROSZENIE DO ROKOWAŃ

Wójt Gminy Łambinowice działając na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2015r., poz.1774  ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. 2014r., poz.1490) ogłasza rokowania, po drugim przetargu ustnym zakończonym wynikiem negatywnym, na sprzedaż działki gruntu o nr ewidencyjnym 339/36 o powierzchni 0,0675 ha, położonej przy ul. Budzieszowickiej w obrębie - Łambinowice, w jednostce ewidencyjnej – Łambinowice, zabudowanej budynkiem stacji diagnostycznej, KW Nr OP1N/00041143/7.

Terminy przeprowadzonych wcześniej przetargów, zakończonych wynikiem negatywnym: 11 marca 2016r., 25 kwietnia 2016 r.

Rokowania odbędą się w Urzędzie Gminy w Łambinowicach, przy ul. Generała Zawadzkiego 29, w sali narad – I piętro,  pok. nr 16 -  w dniu 20 czerwca 2016 r., o godz. 1000. Ustna część rokowań nastąpi bezpośrednio po otwarciu części jawnej.

Cena wywoławcza: 230 000,00 zł (słownie zł: dwieście trzydzieści tysięcy 00/100).

Sprzedaż zwolniona z podatku VAT na podstawie artykułu 43 ust.1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług.

Przedmiot rokowań:

Działka gruntu nr 339/36 o powierzchni 0,0675 ha, położona na obrzeżu wsi przy ul. Budzieszowickiej w Łambinowicach, zabudowana parterowym, murowanym budynkiem stacji diagnostycznej o powierzchni użytkowej 219,42 m2. Obiekt wybudowany w latach 1982-83 r., przebudowany w latach 2001 -2005. W obiekcie znajduje się : warsztat, stacja kontroli pojazdów, biuro, serwis ogumienia, magazyn, warsztat wulkanizacyjny, kotłownia, komunikacja, szatnia i wc. W pomieszczeniach kontroli pojazdów wybudowane są kanały najazdowe zagłębione w gruncie. Posadzki cementowe z płytek ceramicznych i zmywalnych wykładzin z tworzyw sztucznych. Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne. Budynek jest wyposażony w instalacje: elektryczną, odgromową, wodociągową, kanalizacyjną i wentylację mechaniczną. Działka posiada utwardzony betonem żwirowym plac wewnętrzny o powierzchni 399 m2 i oświetlenie zewnętrzne. Dostęp  następuje z drogi publicznej kat. powiatowej nr 1532O o nawierzchni asfaltowej,  prowadzącej w kierunku Nysa-Niemodlin. Działka znajduje się w otoczeniu nieruchomości o podobnej zabudowie w tym stacji paliw i dróg: gminnej i powiatowej. Od strony pn., wsch., i pd. działka ogrodzona jest stalową siatką przymocowaną do zabetonowanych w gruncie słupków. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka położona jest  na obszarze oznaczonym symbolem 2P, U, S – o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę przemysłową, usługową, składowania i magazynowania. Nieruchomość jest składnikiem mienia Gminy Łambinowice, dla której w Sądzie  Rejonowym w Nysie prowadzona jest KW Nr OP1N/00041143/7 i nie jest przedmiotem obciążeń, praw i roszczeń osób trzecich. Gmina Łambinowice sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków wydanym przez Starostę Powiatu Nyskiego. Nabywa na własny koszt ustala granice.

Warunki przystąpienia do rokowań:

Warunkiem przystąpienia do rokowań jest złożenie w wyznaczonym terminie pisemnego zgłoszenia z dołączoną kopią dowodu wpłaty zaliczki lub dowodem stanowiącym podstawę zwolnienia z tego obowiązku.

Pisemne zgłoszenia do udziału w rokowaniach należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do dnia 14 czerwca 2016r. do godziny 15,30 w sekretariacie Urzędu Gminy Łambinowice z dopiskiem ,,rokowania na sprzedaż działki nr 339/36 zabudowanej obiektem stacji diagnostycznej, położonej w Łambinowicach’’.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • imię, nazwisko, adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę – jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;
 • datę sporządzenia zgłoszenia;
 • oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
 • proponowaną cenę nie niższą od ceny wywoławczej i informację o przewidywanym sposobie zapłaty
 • podpis oferenta;
 • wzór zgłoszenia stanowi załącznik nr 1.

Wysokość zaliczki pobieranej tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy: 23 000,00 (słownie zł: dwadzieścia trzy tysiące 00/100).

Zaliczkę należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy w Łambinowicach ul. Gen. Zawadzkiego 29 /do godz. 14-tej/  lub na konto bankowe Urzędu Gminy Łambinowice - BS Prudnik Filia Łambinowice nr 89890510109001001254130001 w terminie do dnia 14 czerwca 2016r., z adnotacją: ,,rokowania na sprzedaż działki nr 339/36 zabudowanej obiektem stacji diagnostycznej, położonej w Łambinowicach’’ . Uwaga: za datę wniesienia zaliczki uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy.

Zaliczkę wpłaconą przez uczestnika rokowań, który rokowania wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia. Zaliczkę zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia, odpowiednio: odwołania, zamknięcia lub unieważnienia rokowań, zakończenia rokowań wynikiem negatywnym.

Zaliczkę zwraca się na rachunek podany przez uczestnika rokowań.

Wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się osoby, która rokowania wygrała, od zawarcia umowy sprzedaży.

Warunki udziału w rokowaniach:

W rokowaniach mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które w wyznaczonym terminie złożą pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach i wpłacą zaliczkę oraz przedłożą komisji w dniu rokowań:

 • oryginał dowodu wpłaty zaliczki,
 • w przypadku osób fizycznych: dowód tożsamości; pełnomocnicy osób fizycznych winni przedstawić poświadczone pełnomocnictwo, w przypadku uczestnictwa jednego z małżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości z majątku wspólnego lub oświadczenia o woli nabycia nieruchomości z majątku odrębnego,
 • w przypadku jednostek organizacyjnych i podmiotów gospodarczych: aktualny odpis (ważny 3 miesiące) z Krajowego Rejestru Sądowego lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej lub inny dokument urzędowy, z którego wynika status prawny, sposób reprezentacji i imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji; pełnomocnictwo w przypadku osób reprezentujących osobę prawną; dokument potwierdzający uzyskanie swobodnej zgody na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem rokowań,
 • nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. z  2014r. poz.1380 ze zm.). Nabywca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie nieruchomości będącej przedmiotem rokowań wymaga takiego zezwolenia.

Przeprowadzenie rokowań

Rokowania zostaną przeprowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1490).

Przed przystąpieniem do rokowań należy zapoznać się z warunkami rokowań objętymi ogłoszeniem.

Ogłoszenie o rokowaniach zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Łambinowicach, na stronie internetowej Urzędu: www.lambinowice.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: www.bip.lambinowice.pl, w Nowej Trybunie Opolskiej wydanie z dnia 20.05.2016r. Przeprowadzenie rokowań powierza się komisji przetargowej powołanej Zarządzeniem Wójta Gminy Łambinowice z dnia 8 maja 2015r. Nr 0050/61/15.

Komisja przeprowadzająca rokowania przyjmuje tylko 1 kryterium tj. cena – 100%.

Dopuszcza się możliwość rozłożenia ceny sprzedawanej nieruchomości na 2 raty płatne w sposób następujący:

a) pierwsza rata w wysokości 50% ceny ustalonej w rokowaniach płatna w terminie nie później niż na dzień przed zawarciem umowy notarialnej przenoszącej własność.

b) druga rata w wysokości 50% ceny ustalonej w rokowaniach wraz z oprocentowaniem liczonym przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski płatna w terminie dwóch miesięcy od podpisania aktu notarialnego.

Rokowania można przeprowadzić, chociażby wpłynęło tylko 1 zgłoszenie spełniające warunki określone w ogłoszeniu o rokowaniach.

Przewodniczący komisji zawiadamia ustnie uczestników o wyniku rokowań bezpośrednio po ich zamknięciu.

Właściwy organ podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku rokowań zakończonych wyłonieniem nabywcy, poprzez wywieszenie jej w siedzibie urzędu na okres 7 dni.

Organizator rokowań obowiązany jest zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia rokowań.

Jeśli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu , organizator może odstąpić od zawarcia  umowy, a zapłacona zaliczka nie będzie podlegała zwrotowi.

Koszty zawarcia aktu notarialnego i koszty sądowe ponosi w całości nabywca nieruchomości.

Cena sprzedaży nieruchomości, a w przypadku spłaty ratalnej – pierwsza rata, podlegają zapłacie nie później niż na dzień przed zawarciem umowy notarialnej przenoszącej własność.

Wójt Gminy Łambinowice zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości oraz prawo odwołania rokowań, jedynie z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o rokowaniach i podając przyczynę odwołania rokowań.

Wydanie (przejęcie nieruchomości) nastąpi w dniu podpisania aktu notarialnego.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Łambinowice, ul. Gen. Zawadzkiego 29, pok. nr 2 I piętro, lub telefonicznie - 077 4311300, 301, wew. 211.

 

Wójt

/-/ Tomasz Karpiński

Łambinowice, 2016-05-20

Plik do pobrania: Załącznik do publicznego zaproszenia do rokowań.doc

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>Tomasz Karpiński</strong></p>

Tomasz Karpiński

Przyjęcia interesantów:
pon. 13:00 - 16:00
śr. 14:00 - 16:00

Urząd Gminy w Łambinowicach

ul. Zawadzkiego 29
48-316 Łambinowice
tel.: 77 4311 300
fax: 77 4311 346
e-mail: ug@lambinowice.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

październik 2018
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.