Logo Gmina Łambinowice

News

Pierwszy ustny nieograniczony, organizowany w dniu 09 sierpnia 2016r. na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu o nr ewidencyjnym 742/11 położonej w Łambinowicach przy ulicy Wiśniowej.

08.07.2016

WÓJT GMINY ŁAMBINOWICE  OGŁASZA  PRZETARG

Pierwszy ustny nieograniczony, organizowany w dniu 09 sierpnia 2016r. na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu o nr ewidencyjnym 742/11 o powierzchni 0,1111 ha, k.m.3, KW OP1N/00041143/7 położonej w Łambinowicach przy ulicy Wiśniowej.

I. Przedmiot przetargu:

Niezabudowana, nieogrodzona, nieużytkowana działka gruntu nr 742/11 o powierzchni 0,1111 ha, k.m.3, położona na terenie równinnym, płaskim o kształcie prostokąta, porośnięta roślinnością trawiastą. Położona na terenie powstającego osiedla domków jednorodzinnych w sąsiedztwie  placówek oświatowych (szkoła, przedszkole), boiska sportowego oraz terenów zielonych.  Przy granicy działki od strony południowej biegnie siec kanalizacyjna
o średnicy 300 mm. Działka jest w trakcie uzbrajania w sieć wodociągową. Działka posiada dostęp do drogi publicznej nr 104711O przez drogę wewnętrzną o nawierzchni gruntowej
o nr działki 740/4 (ulica Wiśniowa) łączącą się z drogami działek nr 138/6 i 138/5. 
Na nowym nabywcy będzie spoczywał obowiązek uzbrojenia działki w przyłącza indywidualne na warunkach wydanych przez zarządców sieci. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego położona jest na terenie oznaczonym symbolem MN:1 – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Nieruchomość jest składnikiem mienia Gminy Łambinowice, dla której w Sądzie Rejonowym w Nysie prowadzona jest KW
nr OP1N/00041143/7 i jest wolna od obciążeń oraz praw i roszczeń osób trzecich.

Cena wywoławcza za nieruchomość wynosi 44 440,00 zł. (słownie: czterdzieści cztery tysiące czterysta czterdzieści zł 00/100), wysokość wadium 4444,00zł. (słownie: cztery tysiące czterysta czterdzieści cztery zł 00/100). Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w obowiązującej stawce.

Gmina Łambinowice sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków wydanym przez Starostę Powiatu Nyskiego.

II. Miejsce, termin i  warunki przetargu

1.  Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy w Łambinowicach, przy ul. Gen. Zawadzkiego 29, w sali narad –I piętro,  pok. nr 16 -   w dniu  09 sierpnia 2016 r.,  o godz. 10,00

2. Prawo do udziału w przetargu mają osoby fizyczne lub prawne, które w terminie do dnia  04 sierpnia 2016r. wpłaciły wadium w gotówce w kasie Urzędu Gminy w Łambinowicach
ul. Gen. Zawadzkiego 29 /do godz. 14-tej/  lub na konto gminy w BS Prudnik Filia Łambinowice nr 89890510109001001254130001. Uwaga: za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy. Ponadto osoby fizyczne powinny posiadać ważny dokument tożsamości, a pełnomocnicy osób fizycznych - poświadczone pełnomocnictwo. W przypadku uczestnictwa jednego z małżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody
na nabycie nieruchomości z majątku wspólnego lub oświadczenia o woli nabycia nieruchomości z majątku odrębnego. W przypadku jednostek organizacyjnych i podmiotów gospodarczych wymagany jest aktualny odpis (ważny 3 miesiące) z Krajowego Rejestru Sądowego lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej lub inny dokument urzędowy,
z którego wynika status prawny, sposób reprezentacji, imiona i nazwiska osób uprawnionych
do reprezentacji; pełnomocnictwo - w przypadku osób reprezentujących osobę prawną. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców
(t.j. Dz.U. z  2014r. poz.1380 ze zm.).

3. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostaje zwrócone bezpośrednio po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.  

4. Uczestnicy przetargu składają pisemne oświadczenia o znajomości przedmiotu sprzedaży i  granic nieruchomości, braku zastrzeżeń do przedmiotu sprzedaży , kupna w stanie istniejącym, oraz o nabywaniu nieruchomości na podstawie dokumentów wydanych 
z ewidencji gruntów i budynków (druki pełnej  treści oświadczeń dostępne  przed otwarciem przetargu). 

5. Dowód wpłaty wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

6.Wadium przepada na rzecz sprzedawcy w razie uchylania się nabywcy od zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości.

7.Ustalony w przetargu nabywca zobowiązany jest do dokonania wpłaty ceny nabycia 
nie później niż na dzień przed zawarciem umowy notarialnej przenoszącej własność oraz pokrycia wszelkich opłat związanych ze sporządzeniem umowy. O terminie i miejscu zawarcia umowy nabywca zostanie powiadomiony w odrębnej korespondencji.

8.Wójt Gminy Łambinowice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu
i podając przyczynę odwołania przetargu.

9. Wydanie (przejęcie nieruchomości) nastąpi w dniu podpisania aktu notarialnego.

10.Ogłoszenie o przetargu jest umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy
w Łambinowicach, na stronie internetowej Urzędu: www.lambinowice.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: www.bip.lambinowice.pl oraz w Nowej Trybunie Opolskiej wydanie z dnia 08 lipca 2016r.

11. Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Łambinowice,
ul. Gen. Zawadzkiego 29, pok. nr 2 I piętro, lub telefonicznie - 077 4311300, 301, wew. 211.           

                                      Wójt

                         /-/ Tomasz Karpiński

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>Tomasz Karpiński</strong></p>

Tomasz Karpiński

Przyjęcia interesantów:
pon. 13:00 - 16:00
śr. 14:00 - 16:00

Urząd Gminy w Łambinowicach

ul. Zawadzkiego 29
48-316 Łambinowice
tel.: 77 4311 300
fax: 77 4311 346
e-mail: ug@lambinowice.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

grudzień 2018
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.