Logo Gmina Łambinowice

News

Konsultacje rocznego programu współpracy Gminy Łambinowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016

16.09.2015

Przedstawiam Państwu do publicznej konsultacji projekt aktu prawa miejscowego „Roczny Program Współpracy Gminy Łambinowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”.

Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Łambinowice do zapoznania się z projektem Programu oraz zgłaszania ewentualnych uwag i opinii do Referatu Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy w Łambinowicach Pani Agnieszka Krzyżanowska (pokój nr 23 parter).

Cel konsultacji:

Zapoznanie się z opiniami i uwagami organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Łambinowice na temat projektu „Rocznego Program Współpracy Gminy Łambinowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”.

Przedmiot konsultacji:

„Roczny Program Współpracy Gminy Łambinowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”.

Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:

28.09.2015 r. – 04.10.2015 r.

Forma konsultacji:

 • umieszczenie informacji o pracach nad projektem rocznego programu współpracy na stronie internetowej Urzędu Gminy w Łambinowicach oraz BIP;

 • korespondencja za pomocą poczty elektronicznej lub Poczty Polskiej.

Zasięg terytorialny konsultacji:

Gmina Łambinowice.

/-/ Wójt Gminy Łambinowice
Tomasz Karpiński

 

Roczny Program Współpracy Gminy Łambinowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie na rok 2016.

 

I. Cel główny i cele szczegółowe programu.

Celem głównym współpracy organów Gminy Łambinowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego jest systematyczna poprawa jakości życia mieszkańców poprzez coraz lepsze zaspokajanie ich potrzeb społecznych.

Celami szczegółowymi programu są:

 1. Umocnienie lokalnych działań, stworzenie warunków dla powstania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnych.

 2. Zwiększanie aktywności społecznej mieszkańców Gminy.

 3. Wzmacnianie mechanizmów współpracy samorządu i organizacji pozarządowych oraz zapewnienia im udziału w realizacji zadań własnych samorządu służących rozwojowi gminy.

 4. Poprawa jakości życia poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych.

 5. Integracja podmiotów polityki lokalnej obejmującej swym zakresem sferę zadań publicznych wymienionych w Ustawie.

 6. Upowszechnianie i wprowadzanie w życie postanowień ustawy o działalności pożytku publicznego.

 7. Poszerzanie postaw proobywatelskich, przede wszystkim wolontariatu.

II. Zasady współpracy:

Współpraca Gminy Łambinowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego odbywa się w oparciu o następujące zasady:

 1. pomocniczości – Gmina udziela pomocy organizacjom pozarządowym w zakresie uzasadnionym potrzebami społecznymi mieszkańców gminy.

 2. partnerstwa – co oznacza współpracę równorzędnych w stosunku do siebie podmiotów w definiowaniu oraz rozwiązywaniu problemów społecznych, sposobów ich rozwiązywania i osiągania razem wytyczonych celów.

 3. suwerenności stron – która oznacza, że Gmina i organizacje pozarządowe są wobec siebie autonomiczne i realizując zadania publiczne są w stosunku do siebie równorzędnymi partnerami.

 4. efektywności – w dążeniu do osiągnięcia wspólnego celu poprzez realizację zadań publicznych Gmina we współpracy z organizacjami pozarządowymi kieruje się kryterium skuteczności i racjonalności.

 5. uczciwej konkurencji – w myśl, której Gmina zapewnia równe traktowanie wszystkich podmiotów w zakresie wykonywania zadań publicznych.

 6. jawności – zgodnie, z którą wszystkie formy oraz zasady współpracy z organizacjami pozarządowymi są przejrzyste, zrozumiałe, powszechnie dostępne i jawne.

III. Zakres przedmiotowy:

Artykuł 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie określa ustawowy zakres sfery zadań pożytku publicznego i obejmuje praktycznie wszystkie istotne dziedziny realnego i potencjalnego zainteresowania samorządu lokalnego i organizacji pozarządowych oraz podmiotów działających w sferze pożytku publicznego.

IV. Formy współpracy:

Współpraca finansowa:

 1. Realizacja zadania publicznego może odbywać się w formie wspierania lub powierzenia w trybie otwartego konkursu ofert.

 2. Na podstawie oferty organizacji pozarządowej lub innego podmiotu działającego w sferze pożytku publicznego Gmina może udzielić dodatkowego wsparcia finansowego na realizację zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert. Dotacja może być udzielona po spełnieniu nałożonych ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, art. 19a, warunków.

Współpraca pozafinansowa:

 1. Współdziałanie w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł, w szczególności ze środków unijnych.

 2. Udział Gminy jako partnera w projektach o dofinansowanie ze źródeł pozabudżetowych.

 3. Wzmacnianie instytucjonalne organizacji pozarządowych (szkolenia, konsultacje, konferencje).

 4. Udzielanie informacji i pomocy merytorycznej przez pracowników Urzędu według ich kompetencji.

 5. Udzielanie rekomendacji organizacjom współpracującym z Gminą, które ubiegają się o dofinansowanie ze źródeł pozabudżetowych.

 6. Pomoc w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych, szczególnie z miejscowościami partnerskimi Gminy.

 7. Udział przedstawicieli samorządu w spotkaniach z organizacjami pozarządowymi dotyczących wzajemnej współpracy i bieżących problemów.

 8. Wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności.

 9. Konsultowanie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 10. Konsultowanie projektów aktów normatywnych dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4, z radami działalności pożytku publicznego, w przypadku ich utworzenia przez właściwe jednostki samorządu terytorialnego.

V. Priorytetowe zadania publiczne:

Gmina Łambinowice w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego realizować będzie w roku 2016 następujące programy w zakresie:

1. Pomocy społecznej, w tym: Plan 25 000,00 zł.

a) prowadzenie stacji leczenia i opieki na terenie Gminy Łambinowice,
b) zabezpieczenie potrzeb osób starszych,
c) świadczenie usług opiekuńczych dla osób starszych i chorych,
d) świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

2. Kultury fizycznej i sportu, w tym Plan 120 000,00 zł.

a) wspieranie wszechstronnego rozwoju psychofizycznego i zdrowotnego poprzez popularyzowanie sportu i rekreacji ruchowej, organizowanie zajęć oraz imprez sportowych i rekreacyjnych, udział we współzawodnictwie sportowym poprzez:

- upowszechnienie sportu i rekreacji wśród mieszkańców Gminy,
- udział w zawodach i rozgrywkach sportowych,
- organizacja zawodów i rozgrywek sportowych;

b) prowadzenie stałej działalności w zakresie sekcji i klubów sportowych na terenie Gminy.

3. W uzasadnionych przypadkach dotyczących konieczności realizacji innych potrzeb społecznych, Gmina może zlecić w/w podmiotom realizację niezbędnych zadań publicznych wykraczających poza programy określone w pkt 1 i 2.

VI. Okres realizacji programu:

Roczny program współpracy Gminy Łambinowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie obejmuje okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Konkursy na realizację zadań publicznych będą ogłaszane nie wcześniej niż po przekazaniu Radzie Gminy projektu budżetu na rok 2016.

VII. Sposób realizacji programu:

1. Powierzanie realizacji zadań (finansowanie) określonych w Ustawie organizacjom pozarządowym następuje w trybie otwartego konkursu ofert, chyba, że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecenia.

2. Wspieranie realizacji zadań (dofinansowanie) określonych w Ustawie organizacjom pozarządowym następuje w trybie otwartego konkursu ofert, chyba, że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecenia.

3. Powierzanie lub wsparcie realizacji zadania publicznego następuje na zasadach określonych w Ustawie.

4. Dopuszcza się zlecenie zadania na zasadach określonych w art. 19a Ustawy.

VIII. Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu:

Na priorytetowe zadania publiczne realizowane w ramach współpracy finansowej, które będą zlecane organizacjom pozarządowym w drodze otwartych konkursów, Gmina Łambinowice planuje przeznaczyć w 2016 roku środki finansowe w wysokości 145 000,00 zł.

Ostateczną wysokość środków na realizację zadań zleconych określi Rada Gminy w uchwale budżetowej na rok 2016.

IX. Sposób oceny realizacji programu:

1. Kontrolę nad prawidłowością wykonywania zadania przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy sprawuje Wójt przy pomocy pracowników Urzędu Gminy w Łambinowicach.

2. W ramach kontroli pracownicy Urzędu Gminy mogą badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości i wykonywania zadania. Kontrolowany na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić wszelkie żądane informacje w terminie określonym przez sprawdzającego.

3. Prawo do kontroli przysługuję pracownikom Urzędu Gminy zarówno w siedzibach jednostek, którym w ramach konkursu czy tez trybu małych zleceń wskazano realizację zadania jak i w miejscach realizacji zadań.

4. Wójt Gminy może żądać częściowych sprawozdań z wykonywanych zadań, a jednostki realizujące zlecone zadania zobowiązane są do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo- księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania zgodnie z zasadami wynikającymi z Ustawy.

X. Informacje o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji:

Projekt Rocznego Programu Współpracy Gminy Łambinowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego został przygotowany przez pracownika zajmującego się sprawami w zakresie w współpracy z organizacjami pozarządowymi, a następnie zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Gminy w Łambinowicach, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz rozesłany pocztą elektroniczną do organizacji pozarządowych z prośbą o ewentualne uwagi w terminie 7 dni
od dnia przekazania programu. Następnie projekt programu współpracy został przekazany komisjom i w kolejności wniesiony pod obrady Rady Gminy Łambinowice.

XI. Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert
w otwartych konkursach ofert:

1. Do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe lub inne podmioty działające w sferze pożytku publicznego Wójt Gminy Łambinowice powołuje komisje konkursowe w składzie 3 osób w tym 3 przedstawicieli organu wykonawczego.

Organizacji pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 mogą zgłosić swoich przedstawicieli do udziału w pracach komisji konkursowej, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 biorące udział w konkursie.

2. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów.

3. Do zadań komisji należy:

a) Ustalenie listy podmiotów spełniających kryteria konkursu,
b) opiniowanie zgłoszonych ofert,
c) określenie zakresu rzeczowego, formy przyznania dotacji oraz kwoty dotacji,
d) rekomendowanie Wójtowi Gminy propozycji wyłonionych ofert i wysokości dotacji.

4. Za organizację pracy komisji odpowiada jej przewodniczący.

5. Obsługą administracyjną Komisji zajmuje się pracownik Urzędu Gminy w Łambinowicach zajmujący się sprawami w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi.

6. Z tytułu pracy w komisji jej członkowie nie otrzymują wynagrodzenia.

7. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert, na realizację zadań publicznych w roku następnym, nastąpi na podstawie projektu uchwały budżetowej przekazanego Radzie Gminy.

8. Ofertę należy złożyć na odpowiednim formularzu. Wzór oferty, umowy i sprawozdania określony został w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie: wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.

9. Komisja dokonuje oceny formalnej i merytorycznej ofert na podstawie kryteriów zawartych w art. 15 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.

10. W przypadku, gdy suma dofinansowania zgłoszonych ofert przekracza wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania, istnieje możliwość zwiększenia wielkości dofinansowania, stosownie do posiadanych środków.

11. Komisja opiniuje negatywnie, jeżeli uzna, że żadna ze zgłoszonych ofert nie spełnia wymaganych kryteriów lub, jeżeli podane w ofercie ceny dotyczące realizacji zadania są nieproporcjonalnie wysokie w stosunku do istniejących, średnich cen rynkowych.

12. Komisja rekomenduje wyniki konkursu Wójtowi Gminy Łambinowice.

13. Po zapoznaniu się z wynikami pracy komisji Wójt Gminy Łambinowice rozstrzyga konkurs, ogłasza jego wynik poprzez umieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łambinowice oraz na stronie internetowej Urzędu – BIP.

14. Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni o wynikach w terminie 21 dni od jego rozstrzygnięcia.

15. Przekazywanie dotacji na wsparcie lub powierzenie zadań publicznych nastąpi
po podpisaniu umowy, w następujących formach:

a) W całości, w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy.
b) W transzach w ustalonych w umowie terminach.

16. Dotacja jest przyznawana do wysokości środków zaplanowanych w uchwale budżetowej na ten cel.

17. Przyznane dotacje nie mogą być wykorzystywane na inny cel niż przedstawiony w ofercie i określony w umowie.

18. Organizacja zobowiązana jest do rzetelnego rozliczenia przedmiotu umowy: złożenia sprawozdań merytoryczno-finansowych na odpowiednich drukach wraz z załączonymi kserokopiami (faktur, rachunków i innych dokumentów księgowych). Wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem wyklucza prawo otrzymania dotacji przez kolejne trzy lata, licząc od dnia stwierdzenia nieprawidłowego wykorzystania dotacji, z wyłączeniem dotacji celowych przyznawanych jednostkom samorządu terytorialnego. Nie złożenie w określonym terminie sprawozdania z wykonania zadań, na które organizacja lub inny podmiot otrzymała dotację, może spowodować nie przyznanie dotacji na rok następny.

Środki niewykorzystane w terminach przewidzianych w umowach należy zwrócić bez wezwania w terminie do 7 dni na rachunek Gminy Łambinowice.

19. Wójt Gminy dysponuje prawem kontroli w trakcie wykonywania zadania przez organizacje pozarządowe i inne podmioty, w tym również sposobu wydatkowania przekazanych środków finansowych.

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>Tomasz Karpiński</strong></p>

Tomasz Karpiński

Przyjęcia interesantów:
pon. 13:00 - 16:00
śr. 14:00 - 16:00

Urząd Gminy w Łambinowicach

ul. Zawadzkiego 29
48-316 Łambinowice
tel.: 77 4311 300
fax: 77 4311 346
e-mail: ug@lambinowice.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

październik 2018
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.