Logo Gmina Łambinowice

News

28 października 2015r. - przetarg na sprzedaż działki nr 592/28 w Łambinowicach z przeznaczeniem pod zabudowę zbiorowego zamieszkania, usługi handlu i gastronomii, parking np. dom seniora, motel, hotel

WÓJT GMINY ŁAMBINOWICE OGŁASZA PRZETARG

Trzeci ustny nieograniczony, organizowany w dniu 28 października 2015r. na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu nr 592/28 o powierzchni 1,5242 ha, km.3 położonej w Łambinowicach.

 

I. Przedmiot przetargu:

Niezabudowana działka gruntu nr 592/28 o powierzchni 1,5242 ha (użytek B), położona w rejonie ul. Muzealnej i Obozowej w strefie ochrony konserwatorskiej „obozu jenieckiego”, w otoczeniu terenu zagospodarowanego dla kultury, sportu, rekreacji, siedzib Gminnego Ośrodka kultury Sportu i Rekreacji i Muzeum Martyrologii Jeńców Wojennych, luźnej zabudowy mieszkaniowej, gospodarczej oraz terenów leśnych. Działka ma kształt nieregularnego prostokąta ma nawierzchnię trawiastą i w części zakrzaczoną. Otaczający ją teren jest uzbrojony w sieć elektryczną, wodociągowo-kanalizacyjną. Dostęp do działki zapewnia droga kat. gminnej ul .Muzealna o nawierzchni twardej łącząca się z drogą kat. powiatowej - ul. Obozową. Nieruchomość wymaga dozbrojenia w przyłącza indywidualne na warunkach wydanych przez zarządców sieci. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego położona na terenie oznaczonym symbolem 4MZ, UHG, KS - pod zabudowę zbiorowego zamieszkania(np. hotel, motel),usługi handlu i gastronomii, parkingi. Nierucho-mość jest składnikiem mienia Gminy Łambinowice, dla której w Sądzie Rejonowym w Nysie prowadzona jest KW OP1N/00041143/7 i jest wolna od obciążeń oraz praw i roszczeń osób trzecich. Cena wywoławcza za nieruchomość wynosi 477.000,00 zł, wysokość wadium 48.000,00zł. Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT.

Gmina Łambinowice sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków wydanym przez Starostę Powiatu Nyskiego.

Drugi przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 10 czerwca 2015 r.

II. Miejsce, termin i warunki przetargu

1. Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy w Łambinowicach, przy ul. Gen. Zawadzkiego 29, w sali narad –I piętro, pok. nr 16 - w dniu 28 października 2015 r., o godz. 13,00

2. Prawo do udziału w przetargu mają osoby fizyczne lub prawne, które w terminie do dnia 23 października 2015 r. wpłaciły wadium w gotówce lub obligacjach Skarbu Państwa w kasie Urzędu Gminy w Łambinowicach ul. Gen. Zawadzkiego 29 / do godz. 14-tej/ lub na konto gminy w BS Prudnik Filia Łambinowice nr 89890510109001001254130001. Przedstawiciele uczestników przetargu winni być wyposażeni w pełnomocnictwa.

3. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wniesione w obligacjach przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostaje zwrócone bezpośrednio po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

4. Uczestnicy przetargu składają pisemne oświadczenie o znajomości przedmiotu sprzedaży i granic nieruchomości, braku zastrzeżeń do przedmiotu sprzedaży , kupna w stanie istniejącym, oraz o nabywaniu nieruchomości na podstawie dokumentów wydanych z ewidencji gruntów i budynków.(druk pełnej treści dostępny przed otwarciem przetargu) .

5. Dowód wpłaty wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

6. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy w razie uchylania się nabywcy od zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości.

7. Ustalony w przetargu nabywca zobowiązany jest do dokonania wpłaty ceny nabycia nie później niż na dzień przed zawarciem umowy notarialnej przenoszącej własność oraz pokrycia wszelkich opłat związanych ze sporządzeniem umowy .

8. Ogłoszenie o przetargu jest umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy
w Łambinowicach, na stronie internetowej Urzędu oraz pod adresem: bip.lambinowice.pl, a także w Dzienniku Gazeta Prawna wydanie z dnia 15.07.2015 r.

9. Szczegółowe informacje można uzyskać w pok. nr 2, telefonicznie 077 4311300, 301, wew. 211.

Wójt /-/
Tomasz Karpiński

Łambinowice, 2015-07-15

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>Tomasz Karpiński</strong></p>

Tomasz Karpiński

Przyjęcia interesantów:
pon. 13:00 - 16:00
śr. 14:00 - 16:00

Urząd Gminy w Łambinowicach

ul. Zawadzkiego 29
48-316 Łambinowice
tel.: 77 4311 300
fax: 77 4311 346
e-mail: ug@lambinowice.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

listopad 2018
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.