Logo Gmina Łambinowice

News

Publiczne zaproszenie do rokowań

04.11.2015

Wójt Gminy Łambinowice działając na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2015r., poz.782, ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. 2014r., poz.1490)

OGŁASZA ROKOWANIA

po trzecim przetargu ustnym zakończonym wynikiem negatywnym, na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu nr 592/28 o powierzchni 1,5242 ha, km.3, położonej w Łambinowicach, dla której w Sądzie Rejonowym w Nysie prowadzona jest KW Nr OP1N/00041143/7.

Terminy przeprowadzonych przetargów, zakończonych wynikiem negatywnym: 02 marca 2015r., 10 czerwca 2015r., 28 października 2015r.

Na podstawie artykułu 34 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2015r., poz.782, ze zm.) termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości upłynął w dniu 24.12.2014r.

Rokowania odbędą się w Urzędzie Gminy w Łambinowicach, przy ul. Gen. Zawadzkiego 29, w sali narad – I piętro, pok. nr 16 - w dniu 07 stycznia 2016 r., o godz. 11,00. Ustna część rokowań nastąpi bezpośrednio po otwarciu części jawnej.

Cena wywoławcza: 460 000,00 zł (słownie zł: czterysta sześćdziesiąt tysięcy 00/100).

Do ceny osiągniętej w rokowaniach zostanie doliczony podatek VAT w obowiązującej stawce.

Przedmiot rokowań:

Niezabudowana działka gruntu nr 592/28 o powierzchni 1,5242 ha (użytek B), położona w rejonie ul. Muzealnej i Obozowej w strefie ochrony konserwatorskiej „obozu jenieckiego”, w otoczeniu terenu zagospodarowanego dla kultury, sportu, rekreacji, obiektów Gminnego Ośrodka Kultury, Muzeum Martyrologii Jeńców Wojennych, luźnej zabudowy mieszkaniowej, gospodarczej, terenów leśnych. Działka ma kształt nieregularnego prostokąta głównie o nawierzchni trawiastej i zakrzaczonej. Otaczający ją teren jest uzbrojony w sieć elektryczną, wodociągowo-kanalizacyjną. Dostęp do działki zapewnia droga kat. gminnej ul .Muzealna o nawierzchni twardej łącząca się z drogą kat. powiatowej - ul. Obozową. Nieruchomość wymaga dozbrojenia w przyłącza indywidualne na warunkach wydanych przez zarządców sieci. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego położona na terenie oznaczonym symbolem 4MZ, UHG, KS - pod zabudowę zbiorowego zamieszkania (np. hotel, motel), usługi handlu i gastronomii, parkingi. Nieruchomość jest składnikiem mienia Gminy Łambinowice, dla której w Sądzie Rejonowym w Nysie prowadzona jest KW OP1N/00041143/7 i jest wolna od obciążeń, praw i roszczeń osób trzecich.

Gmina Łambinowice sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków wydanym przez Starostę Powiatu Nyskiego. Nabywa na własny koszt ustala granice.

Warunki przystąpienia do rokowań:

Warunkiem przystąpienia do rokowań jest złożenie w wyznaczonym terminie pisemnego zgłoszenia z dołączoną kopią dowodu wpłaty zaliczki lub dowodem stanowiącym podstawę zwolnienia z tego obowiązku

Pisemne zgłoszenia do udziału w rokowaniach należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do dnia 31 grudnia 2015r. do godziny 15,30 w sekretariacie Urzędu Gminy Łambinowice z dopiskiem ,,rokowania po trzecim przetargu ustnym zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu nr 592/28 o powierzchni 1,5242 ha, km.3 położonej w Łambinowicach’’.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • imię, nazwisko, adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę – jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;
 • datę sporządzenia zgłoszenia;
 • oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
 • proponowaną cenę nie niższą od ceny wywoławczej i sposób jej zapłaty, w przypadku spłaty w ratach należy podać wielkość i terminy spłaty rat;
 • podpis oferenta;

Wzór zgłoszenia stanowi załącznik nr 1.

Wysokość zaliczki pobieranej tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy: 46 000,00 (słownie zł: czterdzieści sześć tysięcy 00/100).

Zaliczkę należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy w Łambinowicach ul. Gen. Zawadzkiego 29 /do godz. 14-tej/ lub na konto bankowe Urzędu Gminy Łambinowice - BS Prudnik Filia Łambinowice nr 89890510109001001254130001 w terminie do dnia 31 grudnia 2015r., z adnotacją: ,,rokowania na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu nr 592/28 o powierzchni 1,5242 ha, km.3, położonej w Łambinowicach’’.

Uwaga: za datę wniesienia zaliczki uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy.

Zaliczkę wpłaconą przez uczestnika rokowań, który rokowania wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia. Zaliczkę zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia, odpowiednio: odwołania, zamknięcia lub unieważnienia rokowań, zakończenia rokowań wynikiem negatywnym

Zaliczkę zwraca się na rachunek podany przez uczestnika rokowań.

Wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się osoby, która rokowania wygrała , od zawarcia umowy sprzedaży.

Warunki udziału w rokowaniach:

W rokowaniach mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które w wyznaczonym terminie złożą pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach i wpłacą zaliczkę oraz przedłożą komisji w dniu rokowań:

 • oryginał dowodu wpłaty zaliczki,
 • w przypadku osób fizycznych: dowód tożsamości; pełnomocnicy osób fizycznych winni przedstawić poświadczone pełnomocnictwo, w przypadku uczestnictwa jednego z małżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości z majątku wspólnego lub oświadczenia o woli nabycia nieruchomości z majątku odrębnego,
 • w przypadku jednostek organizacyjnych i podmiotów gospodarczych: aktualny odpis (ważny 3 miesiące) z Krajowego Rejestru Sądowego lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej lub inny dokument urzędowy, z którego wynika status prawny, sposób reprezentacji i imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji; pełnomocnictwo
 • w przypadku osób reprezentujących osobę prawną; dokument potwierdzający uzyskanie swobodnej zgody na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem rokowań,
 • nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2014r. poz.1380 ze zm.). Nabywca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie nieruchomości będącej przedmiotem rokowań wymaga takiego zezwolenia.

Przeprowadzenie rokowań

Rokowania zostaną przeprowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1490)

Przed przystąpieniem do rokowań należy zapoznać się z warunkami rokowań objętymi ogłoszeniem.

Ogłoszenie o rokowaniach zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Łambinowicach, na stronie internetowej Urzędu: www.lambinowice.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: www.bip.lambinowice.pl, w Dzienniku Gazeta Prawna z dnia 04.11.2015 r.

Przeprowadzenie rokowań powierza się komisji przetargowej powołanej Zarządzeniem Wójta Gminy Łambinowice z dnia 8 maja 2015r. Nr 0050/61/15.

Komisja przeprowadzająca rokowania przyjmuje tylko 1 kryterium tj. cena – 100%.

Rokowania można przeprowadzić, chociażby wpłynęło tylko 1 zgłoszenie spełniające warunki określone w ogłoszeniu o rokowaniach.

Przewodniczący komisji zawiadamia ustnie uczestników o wyniku rokowań bezpośrednio po ich zamknięciu.

Właściwy organ podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku rokowań zakończonych wyłonieniem nabywcy, poprzez wywieszenie jej w siedzibie urzędu na okres 7 dni.

Organizator rokowań obowiązany jest zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia rokowań.

Jeśli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu , organizator może odstąpić od zawarcia umowy, a zapłacona zaliczka nie będzie podlegała zwrotowi.

Koszty zawarcia aktu notarialnego i koszty sądowe ponosi w całości nabywca nieruchomości.

Cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie nie później niż na dzień przed zawarciem umowy notarialnej przenoszącej własność.

Wójt Gminy Łambinowice zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości oraz prawo odwołania rokowań, jedynie z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o rokowaniach i podając przyczynę odwołania rokowań.

Wydanie (przejęcie nieruchomości) nastąpi w dniu podpisania aktu notarialnego.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Łambinowice, ul. Gen. Zawadzkiego 29, pok. nr 2 I piętro, lub telefonicznie - 077 4311300, 301, wew. 211.

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>Tomasz Karpiński</strong></p>

Tomasz Karpiński

Przyjęcia interesantów:
pon. 13:00 - 16:00
śr. 14:00 - 16:00

Urząd Gminy w Łambinowicach

ul. Zawadzkiego 29
48-316 Łambinowice
tel.: 77 4311 300
fax: 77 4311 346
e-mail: ug@lambinowice.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

grudzień 2018
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.