Logo Gmina Łambinowice

News

zarządzenie HNS z 06.11.2015 r.

09.11.2015

ZARZĄDZENIE Nr 0050/164/2015
Wójta Gminy Łambinowice
z dnia 6 listopada 2015 r.

w sprawie powołania punktu kontaktowego Host Nation Support (HNS) na terenie Gminy Łambinowice

Na podstawie art. 18 ust. 4 i art. 20 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. z 2015 r. poz. 144 z późn. zm.), w związku z art. 5, ust. 2 ustawy z dnia 23 września 1999 r. o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1077 ) oraz zarządzenia nr 42/12 Wojewody Opolskiego z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie powołania punktów kontaktowych w zakresie realizacji zadań wsparcia przez państwo-gospodarza dla sił sojuszniczych, zarządza się co następuje:

§ 1. W celu właściwej realizacji zadań obronnych związanych z pobytem i przemieszczaniem się wojsk sojuszniczych na terenie Gminy Łambinowice, tworzy się Punkt Kontaktowy Host Nation Support zwany dalej „Punktem Kontaktowym HNS” Wójta Gminy Łambinowice w składzie:

  1. Kierownik Punktu kontaktowego HNS - Sekretarz Gminy
  2. Z-ca Kierownika Punktu kontaktowego HNS – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
  3. Członek – inspektor ds. wojskowych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i p.poż.

§ 2. Upoważniam Kierownika Punktu Kontaktowego HNS do koordynowania wszelkich czynności organizacyjnych w zakresie przygotowania i pobytu wojsk obcych na administrowanym terenie.

§ 3. Bieżące zadania Punktu Kontaktowego HNS wykonuje inspektor ds. wojskowych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i p.poż.

§ 4. Dla zapewnienia operatywnego kierowania całokształtem zadań wynikających z obowiązków państwa-gospodarza, wprowadzam do użytku Instrukcję Punktu Kontaktowego HNS Wójta Gminy Łambinowice – załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Wzór upoważnienia do reprezentowania Wójta Gminy Łambinowice w kontaktach z przedstawicielami wojsk własnych i sojuszniczych przebywających na terenie Gminy Łambinowice, stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. wojskowych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i p.poż.

§ 6. Traci moc zarządzenie nr 7/2010 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 14 maja 2010 r. w sprawie: powołania punktu kontaktowego HNS Wójta Gminy Łambinowice.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
/-/ Tomasz Karpiński


Załącznik nr 1 do zarządzenia zawiera instrukcję punktu kontaktowego HNS Wójta Gminy Łambinowice na potrzeby podwyższonej gotowości obronności państwa, dlatego też jego treść nie została zamieszczona.


Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 0050/164/2015
Wójta Gminy Łambinowice
z dnia 06.11.2015 r.


Łambinowice, dnia ………………….

----------------------------------------------------------------------
(Nazwa i adres organu, jednostki organizacyjnej)

-------------------------------------------
(nr dokumentu)

UPOWAŻNIENIE

Na podstawie ………………………………………………….............................................
(wpisać podstawę prawną w oparciu o którą organ wydaje upowanienie do realizacji zadań w jego imieniu)

w celu realizacji zadań, o których mowa w zarządzeniu nr 42/12 Wojewody Opolskiego z dnia 9 marca 2012 roku w sprawie powołania punktów kontaktowych w zakresie realizacji zadań wsparcia przez państwo-gospodarza dla sił sojuszniczych oraz wytycznymiw sprawie przygotowania warunków organizacyjnych i technicznych planowania i realizacji zadań obronnych z zakresu przygotowania i koordynacji wsparcia sojuszniczych sił zbrojnych w czasie pokoju, sytuacji kryzysowych wojny, wykonujących zadania przemieszczających się przez obszar województwa opolskiego

Upoważniam
Panią/Pana………………………...………………………….............................................
Legitymującą / ego się dowodem osobistym nr …………………………..........................................……………….................................
Do reprezentowania …………………………................................................................
(nazwa organu)
W kontaktach z przedstawicielami wojsk własnych i sojuszniczych przebywającymi na
terenie…………………………………………………...............................................……. ...............................................................................................................................
(wpisać obszar obowiązywania upoważnienia)


oraz z kierownikami jednostek organizacyjnych, niezbędnymi do prawidłowego wywiązywania
się Rzeczypospolitej Polskiej z przyjętych zobowiązań międzynarodowych.

Niniejsze upoważnienie ważne jest do dnia …………………......................... r.
i nie może być przenoszone na inne osoby. Upoważnienie jest ważne łącznie z dowodem osobistym.

Jednocześnie prosi się wszystkich do których zwróci się osoba legitymująca się niniejszym upoważnieniem o udzielenie jej wszelkiej pomocy w zakresie sformułowanym przez nią w piśmie. Wszelkie zobowiązania wynikające z udzielonej pomocy będą regulowane bezpośrednio przez stronę, której pomoc została przekazana lub inną jednostkę organizacyjną wskazaną przez organ, który udzielił niniejszego upoważnienia.

…............………………………………………………….
(podpis i pieczątka organu, kierownika jednostki organizacyjnej)

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>Tomasz Karpiński</strong></p>

Tomasz Karpiński

Przyjęcia interesantów:
pon. 13:00 - 16:00
śr. 14:00 - 16:00

Urząd Gminy w Łambinowicach

ul. Zawadzkiego 29
48-316 Łambinowice
tel.: 77 4311 300
fax: 77 4311 346
e-mail: ug@lambinowice.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

grudzień 2018
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.